Ana Sayfa Ekonomi 22.7 milyar lira Vergi, 18.9 milyar lira da SGK Alacaðý

22.7 milyar lira Vergi, 18.9 milyar lira da SGK Alacaðý

Sýcak para ve cari açýða karþý Kasým ayýndan bu yana para politikasý araçlarý kullanarak çeþitli tedbirler alan ekonomi yönetimi, beklenen soðuma gerçekleþmezse önümüzdeki ay maliye politikalarýný devreye sokacak. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, cari açýk için “Para politikasýnýn çok etkin çalýþmadýðý 6 aylýk sürede ortaya çýkarsa, maliye politikasý tedbirleri devreye girer” dedi. “Para politikasýna çalýþmasý için gereken sürenin verilmesini istiyoruz. Para politikasýnýn az da olsa çalýþtýðýna inanýyoruz, çalýþmadýðý ortaya çýkarsa diðer tedbirleri devreye sokarýz, bütçe açýðýný bu kadar düþük tutmamýzýn sebebi de budur” diyen Bakan Þimþek, Türkiye’de iç talebin çok güçlü olduðunu, mutlaka ve mutlaka bunun yavaþlatýlmasý gerektiðini belirtti. Para politikasýna çalýþmasý için gereken sürenin verilmesini istediklerini söyleyen Þimþek, Türkiye’nin enerjide dýþa baðýmlý olduðuna dikkati çekerek uluslararasý enerji fiyatlarýnýn da son 8.5 yýlda 4-5 kat arttýðýný söyledi.

ÝÇ TALEP YAVAÞLAMALI
Cari açýkta etkili bir baþka unsurun da ihracat yapýlan ülkelerin iç taleplerinin zayýflýðý olduðunu iþaret eden Þimþek, son dönemde Türkiye’de kamu finansman dengelerindeki iyileþme, ortaya konulan orta vadeli programýn baþarýlý olmasý nedeniyle risk priminin, faizlerin, enflasyonun düþtüðünü, böylece kredi imkanlarýnýn arttýðýný bildirdi. Maliye Bakaný Þimþek, þöyle devam etti: “Burada ne yapmamýz lazým? Ýç talep çok güçlü, mutlaka ve mutlaka bunun yavaþlatýlmasý lazým. Maliye politikasýnda hakikaten sabýrlý olmak lazým. Bütçe açýðý azalýyor. Bizim þu ana kadar tedbir almamamýzýn tek sebebi var. Para politikasý gecikmeli çalýþýyor. Para politikasýnýn tedbirlerinin etkisi gecikmeli oluyor.”

3.6 MÝLYON BAÞVURU
Bakan Þimþek, kamu alacaklarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý kapsamýnda þimdiye kadar 22.7 milyar lira vergi, 18.9 milyar lira da Sosyal Güvenlik Kurumu alacaðýnýn tahsiline imkan saðlandýðýný bildirdi. Yeniden yapýlandýrmanýn vatandaþ için ‘tarihi bir fýrsat’ olduðunu söyleyen Þimþek, Maliye Bakanlýðý olarak bu düzenlemeyi kamu deðil, özel sektör zihniyetiyle, özel sektör gibi çalýþarak tanýtmaya çalýþtýklarýný ifade etti. Þimþek, “Yeniden yapýlandýrma için þu ana kadar vergi boyutuyla 3 milyon 250 bin kiþi baþvurdu. Bazen bir kiþinin birden fazla dosyasý oluyor. Bu çerçevede dosya sayýsý 3 milyon 600 bin. Bunlar çok ciddi rakamlardýr” dedi.

Cezalar artýyor, vergisini verenin önü açýlýyor
Vergide yeni bir döneme girdiklerini, kanunlarý deðiþtirdiklerini, denetimi de yeniden yapýlandýrdýklarýný kaydeden Þimþek, ”Vergi kaçýrmanýn sonuçlarýný aðýrlaþtýrdýk. Aðýrlaþtýrmaya da devam edeceðiz. Vergi, 74 milyonun hakký ve hukuku. Çok ciddi bir þekilde bunun üzerine gideceðiz. Ýþini doðru yapan mükellef de baþýmýzýn tacý, onlarýn önünü açmak için ne gerekiyorsa, onu da yapacaðýz” diye konuþtu.

kaynak:Sabah gazetesi