Ana Sayfa Görüşler Ýþ Býrakma Eylem Bildirgesi

Ýþ Býrakma Eylem Bildirgesi

TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ
ÝÞ BIRAKMA EYLEMÝ BÝLDÝRGESÝ

4-5 Nisan 2008 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “Türk Tabipleri Birliði
Etik Bildirgeler Çalýþtayý”nda kabul edilmiþtir.

Türk Tabipleri Birliði Hekimlik Meslek Etiði Kurallarý’nda, hekimin saðlýða
bütüncül yaklaþmak sorumluluðu olduðu ve insanýn kendisini geliþtirmesinin
ancak saðlýklý yaþam koþullarýnda olanaklý olduðu belirtilmektedir:
“Hekimler, hekimlik mesleðinin içinde yer aldýðý toplumsal ve kültürel
koþullardan soyutlanmayacaðý ve insanýn sahip olduðu olanaklarý
geliþtirebilmesinin en temel koþulunun onun bedensel ve ruhsal saðlýðý
olduðunun bilincini taþýrlar.”

Diðer bir temel sorumluluk ise, insan  yaþamý ve saðlýðýný korumak olarak
gösterilmektedir:

“Hekimin öncelikli görevi, hastalýklarý önlemeye ve bilimsel gerekleri yerine
getirerek hastalarý iyileþtirmeye çalýþarak insanýn yaþamýný ve saðlýðýný
korumaktýr. Meslek uygulamasý sýrasýnda insan onurunu gözetmesi de,
hekimin öncelikli ödevidir.”

Bu sorumluluklar, saðlýk hizmeti sunarken içinde yaþanýlan toplumsal koþullarý
da dikkate almayý gerektirir. Çünkü bilimsel olarak gösterilmiþtir ki, bireylerin ve
toplumlarýn saðlýk düzeyi, sadece sunulan saðlýk hizmetleri ile deðil, toplumsal
sýnýf, eðitim, genetik, beslenme, barýnma, çalýþma ve çevre koþullarý gibi pek çok
etken tarafýndan belirlenmektedir.

Türk Tabipleri Birliði, yukarýda tanýmlanan hekim sorumluluklarý baðlamýnda,
aþaðýdaki iki gerekçe ile iþ býrakma eyleminin meslek ahlakýna uygun olduðunu
bildirir:

• Uygulanan politikalar bireylerin gereksindikleri saðlýk hizmetine
eriþimini kýsýtlýyor ya da engelliyor olabilir. Ayrýca toplumsal
eþitsizlikler, insan haklarý ihlalleri, çevre saðlýðý sorunlarý, saðlýksýz
barýnma koþullarý, olumsuz çalýþma ortamý ve iþsizlik gibi saðlýðýn
diðer belirleyenlerine iliþkin olumsuz koþullar da söz konusu olabilir.
Tüm bu koþullar birey ve toplumun saðlýðýný etkilediðinden ve saðlýk
hakkýnýn gerekleri ile çeliþtiðinden, politika belirleme yetkisi ve
uygulama gücü olanlarý uyarmak ve kamuoyunda farkýndalýk
yaratmak, hekimlerin toplumsal sorumluluklarý arasýndadýr. Bu
amaçla meslek örgütü aracýlýðýyla yetkililerle görüþülebilir, basýn
açýklamasýnda bulunulabilir, yürüyüþ düzenlenebilir, eðitim ve yayýn
etkinliklerinde bulunulabilir ve gereðinde iþ býrakýlabilir.

Gebeler, çocuklar, acil hastalar, diyaliz hastalarý, kanser hastalarý, yoðun bakým hastalarý ve yatarak tedavi gören hastalara hizmet sunumunu aksatmayan ve saðlýk hakkýný savunan iþ býrakma eylemi, meslek ahlaký ile uyumludur.

Ýþ býrakma eylemini meslek ahlaký açýsýndan haklý çýkaran diðer bir
gerekçe, hekimlerin özlük haklarýndaki kayýplardýr
. Bu gerekçe saðlýk
hakkýnýn yaþama geçirilmesi ile paralellik içerir. Çünkü saðlýk
çalýþanlarý ancak insanca yaþayabilecek koþullarda saðlýklý
olabilecekler ve emeklerinin karþýlýðýný aldýklarýnda, güvenceli bir
ortamda çalýþtýklarýnda daha iyi saðlýk hizmeti sunabileceklerdir.
Saðlýk çalýþanlarý arasýnda dayanýþma yerine  rekabet ortamý
yaratmayý, özelleþtirme ve sözleþmeli çalýþma uygulamalarý ile ucuz
iþgücü ve güvencesiz çalýþma yaþamý oluþturmayý amaçlayan
politikalar saðlýk çalýþanlarýnýn ve toplumun saðlýðýna olumsuz etki
edecek, eþitsizlikleri artýracaktýr.

Ýþ býrakma kararý alýndýðýnda toplum önceden bilgilendirilmeli, ayrýca iþ býrakma
eyleminin gerekçeleri toplumla yeterince açýk ve anlaþýlýr biçimde paylaþýlmalýdýr