Ana Sayfa Görüşler Ýstanbul Hastaneye Doydu Artýk Ruhsat Yok

Ýstanbul Hastaneye Doydu Artýk Ruhsat Yok

Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Ýmar Komisyonu Baþkaný Sefer Kocabaþ 2004 yýlýndan bu yana yapýlan devlet ve özel hastane sayýsýyla yeterli seviyeye ulaþýldýðýný, Saðlýk Bakanlýðý’nýn hastane yatýrýmlarý için istenen ön izin belgesini Ýstanbul için  kaldýrdýðýný açýkladý. Star Ýstanbul’un sorularýný yanýtlayan Kocabaþ, bir kaç yýl öncesine kadar  Saðlýk Bakanlýðý’ndan alýnan ön izin belgesiyle hastane ruhsatý alýndýðýný hatýrlattý ve “Belediye baþkanýmýz Kadir Topbaþ göreve geldiðinden bu yana özellikle hastane yatýrýmlarýnýn önünü açtý. Bu nedenle özel imar izinleri verdik. Ancak Saðlýk Bakanlýðý Ýstanbul’un yeteri kadar hastaneye sahip olduðunu bildirdi ve ön izin belgeleri kaldýrýldý. Bundan böyle Ýstanbul’da ihtisas ve AR-GE çalýþmalarý yapanlarýn dýþýnda hiç bir hasteneye izin verilmeyecek” dedi.

Hepsinin önü açýldý

Nüfusu gittikçe artan Ýstanbul’da saðlýk yatýrýmlarýna büyük önem verdiklerini anlatan Büyükþehir Belediyesi Ýmar Komisyonu Baþkaný Sefer Kocabaþ, 8 yýldýr hastanelere özel imar verildiðini her türlü saðlýk ve turizm yatýrýmýnýn önünün açýldýðýný söyledi. Kocabaþ, “2004-2011 yallarý arasýnda saðlýk yatýrýmlarýnda yüksek teknolojnin geliþmesi için ayrýcalýklý imar verdik. Bazý ilçelerde hiç hastane yoktu. Þimdi Ýtanbul’un her ilçesinde en az 3 tane hastane var” diye konuþtu.

Adým baþý hastane var

Ýstanbul’da özel, devlet ve üniversite olmak üzere 281 hastane bulunuyor. Bunlardan 112’si Saðlýk Bakanlýðý’na, 159’u özel iþletmelere, 10’u da üniversitelere ait olarak hizmet veriyor. Sadece Bakýrköy ve Þiþli’de 28 hastane var.  Yeni ilçe olan Ataþehir bile ikisi devlet 4’ü özel olmak üzere 6 hastaneye sahip. Sadece Adalar ile Arnavutköy’de birer devlet hastanesi mevcut. Baðcýlar’da 2’si devlet 5’i özel, Bahçelievler’de 3’ü devlet, 12’si özel, Beþiktaþ’ta 3’ü devlet, 8’i özel, Beyoðlu’nda 5’i devlet 5’i özel ve Fatih’te 6’sý devlet, 5’i üniversite 10’u da özel olmak üzere 21 hastane vatandaþa saðlýk hizmeti veriyor.

kaynak: Star gazete-Þenol Baþtakar