Ana Sayfa Görüşler Yolsuzlukta Saðlýk Birinciliði Kaptýrmadý

Yolsuzlukta Saðlýk Birinciliði Kaptýrmadý

Emniyet Genel Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Baþkanlýðý, 2010 Raporu’nda yolsuzluðun sektörel karnesini çýkardý. Saðlýk sektörü, birinciliði bu yýl da kaptýrmadý. Geçen yýl gerçekleþtirilen 155 yolsuzluk operasyonundan 54’ü saðlýk sektörünü hedef aldý.

 Bu operasyonlarda 322’si kamu görevlisi olmak üzere 902 kiþi gözaltýna alýndý. 42’si kamu görevlisi olmak üzere 135 kiþi tutuklandý. 155 yolsuzluk operasyonunda saðlýðý, yerel yönetimler 36, adli hizmetler 26, eðitim 11, maliye 10, tarým 9, bayýndýrlýk 5 ve enerji sektörü 4 operasyonla takip etti. Bu operasyonlarda da 451’i kamu görevlisi olmak üzere bin 308 kiþi gözaltýna alýndý; 114’ü kamu görevlisi olmak üzere 286 kiþi tutuklandý.

DEVLETÝN MALI DENÝZ
Türkiye’nin, Uluslararasý Saydamlýk Örgütü’nün geçen yýl yayýnladýðý Yolsuzluk Algýlama Ýndeksi’nde 178 ülke arasýnda 56. sýrada yer aldýðý anýmsatýlan raporda þu saptamalara yer verildi: 2009’da olay sayýsý 2008’e oranla yüzde 74 artýþ gösterirken 2010’a gelindiði zaman bir önceki yýla göre yüzde 20 oranýnda bir artýþ görüldü. Ayrýca, 2009’da yakalanan þüpheli sayýsý 2008’e oranla yüzde 129 artýþ gösterdi. Bu sayý 2010’daise bir önceki yýla oranla yüzde 2 artmýþtýr.’
Saðlýk, önceki yýlda en çok yolsuzluk yapýlan sektörler listesinin ilk sýrasýnda yer almýþtý.

kaynak: Akþam gazetesi-Serkan Arýkanoðlu