Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Yeþil Kart Reçetelerinin Düzenlenmesi Hakkýnda Duyuru

Yeþil Kart Reçetelerinin Düzenlenmesi Hakkýnda Duyuru

Bakanlýklarý tarafýndan 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayýlý Beþinci Mükerrer Resmi Gazete’de Yayýmlanan Kamu Personelinin Saðlýk Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine Ýliþkin Tebliðin “Saðlýk hizmetlerinin saðlanmasýna iliþkin devredilmeyecek görevler” baþlýklý 6 ncý maddesinin dördüncü fýkrasýnda; “Bu Tebliðin yürürlük tarihinden itibaren, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan SUT’ta yapýlan deðiþikliklerin; tedavi yardýmýna iliþkin olarak yürütülen ortak uygulamaya paralel olarak, herhangi bir iþleme gerek kalmaksýzýn, devir kapsamý dýþýnda tutulan ve tedavi giderleri Maliye Bakanlýðý tarafýndan yayýmlanan Tedavi Tebliði hükümleri çerçevesinde kurumlarýnca karþýlanmaya devam edilen kiþiler için aynen uygulanacaktýr.” þeklinde bir düzenleme yapýldýðý belirtilerek,

Danýþtay Onuncu Dairesinin 2010/6584 Esas Numaralý Kararý ile 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayýlý Birinci Mükerrer Resmi Gazete’de yayýmlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Saðlýk Uygulama Tebliðinin 6.1.1.Ç maddesinin “Reçetelere yazýlabilecek ilaç miktarý” baþlýklý (1) numaralý fýkrasýnýn ilk cümlesinin yürütümünü durdurmasý nedeniyle, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, 6/4/2011 tarihinden itibaren anýlan Tebliðin bu hükmü olmaksýzýn diðer hükümleri doðrultusunda yürütüleceðini bildirmesinden dolayý,

Saðlýk hizmetlerinin saðlanmasý hususunda yürütülen ortak uygulamaya paralel olarak, yeþil kartlý hak sahiplerinin tedavileri için düzenlenmesi gereken reçetelerin 6/4/2011 tarihinden geçerli olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun konuyla ilgili duyurusu doðrultusunda düzenlenebileceði bildirilmiþtir.

BUMKO.GOV.TR