Ana Sayfa Görüşler Yardýmcý Ýlaç Yönetmeliði

Yardýmcý Ýlaç Yönetmeliði

Takviye edici gýda veya tedavi edici yardýmcý ilaç adý altýnda, kilo verdirici, boy uzatýcý, cinsel performansý artýrýcý, sigara býraktýrýcý gibi insan saðlýðý için tehlike oluþturabilecek hatta ölümlere yol açan ilaçlar artýk Saðlýk Bakanlýðý’ndan izin alýndýktan sonra satýlabilecek. Takviye gýdalar adý altýnda Tarým ve Sanayi bakanlýklarýndan izin alýnmýþ olsa dahi, tedavi amaçlý olarak piyasaya sürülen ilaçlarda son sözü artýk Saðlýk Bakanlýðý söyleyecek. Saðlýk Bakaný Recep Akdað, hazýrladýklarý “Yardýmcý ilaç tanýtým yönetmeliði” ile bu tür bitkisel ve yardýmcý ilaçlar için “saðlýk beyaný izni” þartý getirdiklerini belirterek, “Saðlýk Bakanlýðý’na saðlýk beyanýnda bulunmayanlar, izin alamayanlar artýk piyasada satýþ yapamayacak” dedi.

‘Þarlatanlar engellenmeli’

TBMM’de Ak Parti’nin doktor kökenli Gümüþhane Milletvekili Kemalettin Aydýn, tedavi edici yardýmcý ilaçlarýn piyasada kontrolsüz satýlmasýna isyan ederek Akdað’a þikâyette bulundu. Aydýn, “Bitkisel týbbi ürünler TV’lerden þarlatanlar tarafýndan reklam ediliyor. Saðlýk Bakanlýðý’ndan onay aldýklarýný söylüyorlar. Bakanlýk da alet oluyor. Uydu kanallarýnda saðlýk haberleri tarzýnda programlar yapýyorlar. Doç. Dr. gibi gibi doktor unvanlarýný kullanarak halký aldatýyorlar. Þarlatan ve þaklabanlar engellenmeli, umut bekleyen halkýn bunlara yönelmesine set çekilmeli” dedi. Eski Eczacýlar Birliði Baþkaný Ak Parti Ýstanbul Milletvekili Mehmet Domaç da Aydýn’a destek vererek önlem alýnmasýný istedi.

Saðlýk Bakanlýðý üst düzey yetkilileri ise yönetmeliðin ayrýntýlarýný anlatýrken, “Mesela, ‘þu bitkiyi sürerseniz aðrýnýz geçecek, kellik bitecek saçýnýn çýkmasýný yardýmcý olacak’ þeklindeki ifadeler saðlýk beyaný olarak kabul edilecek. Bakanlýða böyle beyan belgesi vermek zorunda olacaklar. Bakanlýk olarak bilimsel açýdan uygun mudur deðil midir diye bakacaðýz. Uygun bulunursa izin verilmeyecek ve piyasaya çýkarýlmayacak” diye konuþtu.

Açýk kalp ameliyatý tarihe mi karýþýyor?

ABD’de yapýlan bir araþtýrmanýn sonucunda, aort kapaðýnda sorun yaþayan çok sayýda hastayý açýk kalp ameliyatýndan kurtaracak bir yöntem geliþtirildi. Bu yöntem, inek dokusundan yapýlmýþ biyoprotez bir aort kapaðýnýn, damara sonda ile yerleþtirilmesini saðlýyor. Araþtýrma, yaþ ortalamasý 84 olan ve açýk kalp ameliyatý kadar aðýr bir müdahaleyi kaldýrabilecek. Fakat sonradan meydana gelebilecek komplikasyonlar bakýmýndan yüksek risk taþýyan 700 kiþi üzerinde gerçekleþtirdi. Hastalarýn yarýsýna aort kapaðýnýn deðiþtirilmesi için açýk kalp ameliyatý yapýlýrken, diðer yarýsýna da inek dokusundan yapýlan biyoprotez aort kapaðý, kasýklarýndan ya da göðüslerinden girilerek sonda yerleþtirildi.30 gün içinde açýk kalp ameliyatý geçiren hastalarýn yüzde 6.4’ü, sonda ile operasyon yapýlanlarýn ise yüzde 3.4’ü hayatýný kaybetti. Bir yýl içinde, açýk kalp ameliyatý geçiren damar hastalarýnýn yüzde 24’ü, aort kapakçýðý tüple yerleþtirilen hastalarýn ise yüzde 27’si öldü. Ayrýca, sonda ile operasyon geçiren hastalar arasýndaki ameliyat sonrasý kanama oraný yüzde 9.3 iken açýk ameliyat geçirenlerde bu oran 19.3 oldu.

kaynak: Milliyet gazetesi