Ana Sayfa Ekonomi Üzüm Çekirdeðinden Giriþimci Oldu!

Üzüm Çekirdeðinden Giriþimci Oldu!

Denizli’de Ýsviçreli þirket için topladýðý üzüm çekirdiði elinde kalýnca, üniversite ile Ar-Ge çalýþmasý yaparak gýda katký ürünü üzüm çekirdeði tozu üretimine baþlayan ve patent alan giriþimci, tesis kurmaya hazýrlanýyor.

AA muhabirine açýklamalarda bulunan Denizlili giriþimci Mehmet Ökti, emekli olduktan sonra Kaleiçi Çarþýsý’nda açtýðý dükkanda aksesuar ürünleri satýþý yaparken, 2004 yýlýnda iþlerin iyi gitmemesi üzerine organik tarým ürünleriyle ilgilenmeye baþladýðýný ve Uluslararasý Organik Tarým Fuarý’na gittiðini söyledi.

Burada tanýþtýðý Ýsviçreli bir firma yetkilisinin kendisinden ilaç sanayisinde kullanýlmak üzere numune olarak üzüm çekirdeði istediðini ifade eden Ökti, üzüm çekirdeðini temin ettikten sonra Ýsviçreli yetkilinin kartýný kaybettiðini, irtibat kuramamasý nedeniyle de ihracatý yapamadýðýný anlattý.

Ökti, elindeki üzüm çekirdeklerini ne yapacaðýný düþünürken bu konuda üniversite ve tarým il müdürlüðünden destek almaya karar verdiðini ifade ederek, þöyle devam etti:

”Eþim ve çocuklarýmla yürüttüðüm araþtýrmalar sonucu Türkiye’de üzüm çekirdeðiyle ilgili bir Ar-Ge çalýþmasý olmadýðýný gördüm. Pamukkale Üniversitesi Gýda Mühendisliði bölümüyle iþbirliði yaparak bazý ürünler geliþtirdim. Üzüm çekirdeði tozunun gýdanýn bir çok kolunda kullanýlabildiðini saptadýk.

Ürünlerimiz için Türk Patent Enstitüsü’ne baþvurarak patent aldým. Þu anda 35 çeþit ürünümüz için üretim izin belgemiz var. Hedefimiz Denizli ve Manisa’dan topladýðýmýz 2-3 bin tonluk çekirdeði deðerlendirerek ihracat yapmak.”

Mehmet Ökti, ürünün özellikle çikolata ve bisküvi sektöründen büyük ilgi gördüðünü, üzüm çekirdeði tozunun çikolatanýn içine yüzde 30 oranýnda karýþtýrýlabildiðini, ekmek ve unlu mamullere katýlabildiðini, fýndýk kaplamada kullanýlabildiðini ve lokum üretiminde ilginç tatlar ortaya çýkardýðýný belirtti.

Mevcut teknolojiyle yýlda en fazla 100 ton üretim yapabildiklerini dile getiren Ökti, ”Büyük þirketlerden gelen talebe bu teknolojiyle yanýt vermemiz mümkün deðil. Teknolojimize destek olacak olan, bilimsel çalýþacak kiþileri davet ediyoruz. Gelin teknolojimizi çok büyütelim, entegre yapalým. Nasýl üreteceðimizi biliyoruz. Yerli veya yabancý yatýrýmcýlarý davet ediyoruz”diye konuþtu.

Ökti, antioksidan özelliði olan üzüm çekirdeðinin, unlu mamuller, kuruyemiþ, þekerleme ve un karýþýmý olmak üzere 4 ana sektörde kullanýlabildiðini, süt ve et ürünleri ile içecek sektörlerinde de kullanýlmasý için Ar-Ge çalýþmalarýna devam ettiklerini anlattý.

Üzüm çekirdeði tozu ile ekmek, simit, baklava, çikolata, helva, lokum ürettiklerini belirten Ökti, ”Teknoloji sorununu çözdüðümüzde yepyeni ürünler ortaya çýkarabiliriz. Bunun için desteði ihtiyacýmýz var”dedi.

-MARKA DA KRÝZDEN ÇIKTI-
Yatýrým projesiyle ilgili Güney Ege Kalkýnma Ajansý’na destek baþvurusunda bulunduðunu, yýllýk 500 ton kapasiteli bir tesis kurmak istediklerini ifade eden Ökti, ”Çal Belediyesi’nin göstereceði 10 dönümlük yere kuracaðýmýz tesisle, tüm Ege bölgesinin çekirdeklerine talip olacaðýz. Yüzlerce kiþi bundan ekmek yiyecek” diye konuþtu.

Ökti, geliþtirdikleri ürünün markasýný, 2004 yýlýnda iþlerin kötü gittiði dönemde esnafýn söylediði ”ne etcez gari” sözünden esinlenerek ”Gari” olarak belirlediklerini ifade etti.

Organik tarýmla ilgilenmeye baþladýðý dönemde ihracat yapma hedefini belirlemek üzere Denizli Serbest Bölgesi içinde bir alana taþ dikerek üzerine ”Organik Tarým Ürünleri Ýþleme Tesisi” yazdýðýný söyleyen Ökti, ”Bu taþý zaman zaman ziyaret ediyorum. Bu benim hedefe ulaþma azmimi kamçýlýyor” dedi.

Ökti, son olarak Ýngiltere’den bir firmanýn ürünlerinden istediðini, numunelerin incelenmesi sonrasý ilk ihracatý yapmayý umduklarýný da sözlerine ekledi.

kaynak: Habertürk