Ana Sayfa Görüşler Ücretsiz Sigara Býrakma, Ýlacý da Bedava

Ücretsiz Sigara Býrakma, Ýlacý da Bedava

Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan polikliniklere ve sigara býrakma merkezlerine gönderilen ilaçlarýn sigarayý býrakmak isteyenlere ücretsiz verilmesiyle birlikte polikliniklere müracatlarda artýþ gözlendi. Sigara içme alýþkanlýklarýndan kurtulmalarý için polikliniklerde, sigara kullanan vatandaþlara psikolojik tedavi uygulamasý tüm hýzýyla devam ediyor. Psikolojik tedaviden olumlu bir sonuç alýnamamasý durumunda ise sigara kullananlara nikotin bandý kullanýmý öneriliyor. Nikotin bandýndan da olumlu bir sonuç alýnamadýðý takdirde ilaçlý tedaviye baþlanýyor.

Saðlýk Bakanlýðý ilaçlarýn daðýtýmý konusunda bütün polikliniklere eðitim vermeye baþladý. Bu kapsamda hazýrlanan bilgisayar programý doðrultusunda sigara kullananlara ilaçlar daðýtýlýyor ve sigara kullanýcýsýnýn iki tip olan ilaçtan hangisini alacaðýna dair bir program hazýrlanýyor. Fakat bu uygulamadan faydalanabilmeniz için baþvuru yaptýðýnýz ilk günden itibaren 4-11 gün içerisinde tekrar polikliniklere gitmeniz gerekiyor. Bu süre içerisinde polikliniklere gitmezseniz 6 ay süreyle bu hakkýnýzý kaybediyorsunuz.
Zonguldak Sigara Býrakma Polikliniði Sorumlusu Metin Çelikiz, polikliniklerine 2010 yýlýnda 376 kiþinin sigaradan kurtulmak için baþvurduðunu, ilaçlarýn ücretsiz olarak daðýtýlmasýyla birlikte bu sayýya 2,5 ayda ulaþýldýðýný söyledi. Herhangi sosyal güvencesi olmayan kiþilerin de ücretsiz ilaç için müracaat edebildiðini belirten Çelikiz, Saðlýk Bakanlýðý’ndan 50 kutu ilacýn gönderildiðini ve bu ilaçlarýn daðýtýmlarýna baþladýklarýný açýkladý

kaynak: Düzce damla