Ana Sayfa Görüşler Tümörlü Böbreði Yerine Saðlam Böbreðini Aldýlar

Tümörlü Böbreði Yerine Saðlam Böbreðini Aldýlar

Adli Týp Kurumu 1. Ýhtisas Kurulu hazýrladýðý raporda, Durmaz’ýn saðlam böbreðinin alýnmasýnýn, ölümünde etkili olmadýðý görüþünü bildirdi.

AA muhabirinin edindiði bilgiye göre, 2008 yýlýnda rahatsýzlanarak hastaneye kaldýrýlan 5 çocuk annesi Gülizar Durmaz’ýn böbreðinde tümör tespit edilmesi ve ameliyatta yanlýþlýkla saðlam böbreðinin alýnmasýnýn ortaya çýkmasý üzerine ailesi savcýlýða suç duyurusunda bulundu. Durmaz ailesi ayrýca operasyonu gerçekleþtiren doktor Ý.N. hakkýnda da þikayetçi olarak Saðlýk Bakanlýðý’na baþvurdu.

Ýddialarla ilgili incelemeler devam ederken Gülizar Durmaz, 2009 yýlýnda böbrekten akciðere sýçradýðý belirtilen kanser nedeniyle yaþamýný kaybetti. Bunun üzerine savcýlýk Durmaz’ýn ölüm nedeninin yanlýþ böbreðin alýnmasýndan kaynaklanýp kaynaklanmadýðýnýn ortaya çýkmasý için dosyayý Adli Týp Kurumu’na gönderdi.

Adli ve týbbi belgelerdeki verileri detaylý bir þekilde inceleyen 1. Ýhtisas Kurulu hazýrladýðý raporda, Gülizar Durmaz’ýn ölümünün böbrek kanseri ve geliþen komplikasyonlar (kanser yayýlmasý) sonucu meydana geldiði sonucuna vardý.

Yanlýþ böbreðin alýnmasýnýn týbbi olarak uygun olmadýðý ancak kanser hastalýðýnýn seyri ve tedavisini etkilemediði ifade edilen raporda, ”Böbrek hücreli kanserlerde kemoterapinin tercih edilmeyip ‘imunoterapi’ tarzýnda tedaviler verildiði, bu tedavinin böbrek fonksiyonlarýný etkilemediði göz önüne alýndýðýnda saðlam böbreðin alýnmasýnýn ölümde etkisinin olmadýðý oy birliðiyle mütalaa olunur” açýklamasý yer aldý.

-TOMOGRAFÝ TETKÝKÝNÝ TERS TUTUNCA-

Raporda operasyonu gerçekleþtiren operatör doktor Ý.N’nin ifadelerine yer verildi.

Hakkýnda dava açýlan Ý.N, Gülizar Durmaz’ýn kendisine baþvurduðunda, baþka bir hastanede yapýlan tahlil ve çekilen filmlerinde sol böbreðinde tümör olduðunu, bu yüzden çok korktuðunu, bu dertten kendisini kurtarmasýný istediðini iddia etti.

Hastanýn sol böbreðinde tümör olduðunu söylemesi üzerine bütün dikkatini sol tarafa yönelttiðini öne süren Ý.N, ”Muhtemelen tomografi tetkikini ters tutmamdan dolayý saðdaki tümörü, sol böbrek tümörü gibi deðerlendirdim. Hastanýn psikolojisinin kötü olmasýndan dolayý üzüldüm ve biran önce hastayý kurtarmak amacýyla hemen yatýþýný saðladým. Hafta sonuna býrakmamak düþüncesiyle cuma günü 3 tane ameliyatým olmasýna raðmen her türlü yorgunluðu ve sýkýntýyý göze alarak söz konusu hastayý da 4. olarak ameliyat listeme ekledim” dedi.

Ameliyat masasýnda, hastaya þikayetinin ne tarafta olduðuna dair soru sorduðunu dile getiren Ý.N, bunun üzerine hastanýn kendisine sol böbreðinde rahatsýzlýðýnýn bulunduðunu söylediðini öne sürdü.

-HASTA YAKINLARI SÖYLEYÝNCE OLAYIN FARKINA VARMIÞ-

Bunun üzerine hastanýn sol böbreðini bir bütün olarak aldýðýný ve olduðu gibi patolojiye gönderdiðini anlatan Ý.N, þöyle devam etti:

”3 gün hastanede yatan hasta ve yakýnlarý sol taraftan ameliyat olduklarýný ya da sol böbreðin alýndýðýný bilmelerine raðmen ‘neden’ diye sormadýlar. Çünkü kendileri sol böbrek diye bana geldiler. Patolojik sonuç geldiðinde de aileyi arayarak sonucun temiz geldiðini ve korkmamalarýný söyledim. Hasta yakýný yaklaþýk 45 gün sonra gelerek, baþka bir hastanede hastaya ultrason yapýldýðýný ve sað böbrekte tümöral oluþum olduðunu belirtmesi üzerine yapýlan yanlýþlýðýn farkýna vardým.”

Hakkýnda Konya Cumhuriyet Savcýlýðý tarafýndan dava açýlan Ý.N. hakkýnda, ”görevi kötüye kullanma” ve ”taksirle bir kiþinin yaralanmasýna neden olma” suçundan iddianame hazýrladýðý bildirildi

kaynak : Star gazete