Ana Sayfa Ekonomi Trafik Sigortasýnda Kafalar Karýþtý

Trafik Sigortasýnda Kafalar Karýþtý

Torba Yasa’yla sigorta þirketleri trafikten gelen bedeni hasarlar için dosya açmamaya ve hasarlarýnýn tazmini için taraflarý SGK’ya yönlendiriyor.

6111 Sayýlý Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý ile Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ve Diðer Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun’un 58, 59, Geçici 1 ve Geçici 2’nci maddeleri 25.02.2011 tarih ve 27857 sayýlý Resmi Gazete’de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Bilinen adýyla Torba Yasa, sigorta sektörün tüm itirazlarýna raðmen zorunlu trafik sigortasý primlerinin yüzde 15’inin SGK’ya devredilmesini öngören maddeyle birlikte kabul gördü.

Kanunun yürürlüðe girmesinin ardýndan sigorta þirketleri trafik sigortalarýndan gelen bedeni hasarlar için dosya açmamaya, mevcut hasar dosyalarýný kapatmaya ve bedeni hasarlarýnýn tazminini talep eden taraflarý SGK’ ya yönlendirmeye baþladý. Ancak SGK’ya baþvuran vatandaþlar maðdur oldu. Gerekli hazýrlýðý henüz tamamlayamayan SGK’ya baþvuran vatandaþlar ret cevabý alarak zor durumda kaldý.

Belirsizlikler ortadan kalkacak

Konuyla ilgili açýklama yapan Hazine Müsteþarlýðý Sigortacýlýk Genel Müdürlüðü, ortadaki belirsizlikleri ortadan kaldýrmak adýna ayrýntýlý bir yönetmelik düzenleneceðini açýkladý. Sigorta þirketlerinde daha önce açýlan ilgili hasar dosyalarýnýn durumunun da bu yönetmelikle belirleneceðini kaydeden Hazine Müsteþarlýðý, primlerdeki kesintinin sigortalýya yansýmasýný hakkýnda da þu açýklamalarda bulundu: “Sigorta þirketleri bedeni hasarlarda geçmiþte de kendi yükümlülükleri kapsamýnda olan kýsmý ödemek zorundaydý, þimdi de durum deðiþmeyecek. Dolayýsýyla bu konuda radikal bir deðiþiklik beklemek doðru deðil. Ancak saðlýklý deðerlendirmelerde bulunmak için bu konuda çýkarýlacak yönetmeliði beklemek doðru olur.”
Konuyla ilgili görüþlerini ifade eden TSRÞB Genel Sekreteri Erhan Tunçay ise konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi:
“Kanunun yürürlüðe girmesinden sonra sigorta þirketleri nezdinde ortaya çýkabilecek hak kayýplarýna sebebiyet verilmemesi açýsýndan, Hazine Müsteþarlýðý’nca konuya iliþkin bir düzenleme yapýlýncaya kadar tedbirli olunmasýnda fayda olduðuna dair bir yazý tarafýmýzdan sigorta þirketlerine gönderilmiþtir.

Kanunun yayýmlandýðý tarihten önce meydana gelen trafik kazalarý nedeniyle sunulan saðlýk hizmet bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan karþýlanacaðý hükmü yer almaktadýr. Bu hüküm kapsamýnda, kanunun yayým tarihinden önce meydana gelen trafik kazalarýna iliþkin yükümlülükler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan yerine getirilecektir. Dava konusu olan dosyalarýn davanýn görüldüðü mahkeme tarafýndan sonuçlandýrýlacaðý açýktýr.”

kaynak:Sabah gazetesi