Ana Sayfa Görüşler Sýkýþan Tetkik Ýstiyor Hataya Zorlanýyoruz

Sýkýþan Tetkik Ýstiyor Hataya Zorlanýyoruz

Saatler süren muayene kuyruklarý, bir günde neredeyse yüzlerce hastaya bakma zorunluluðu… Üstüne üstlük hastaya ve yakýnýna tatmin edici bir teþhis yanýtý vermek durumunda olmak… hem de bunu en kýsa zamanda yapmak… Ýþte doktorlarýn belini büken, canýný sýkan, bunaltan, zamanýný mümkün olduðunce efektif kullanmasýný gerektiren bu durum karþýsýnda ilk baþvurduklarý þey, teþhislerini destekleyebilecekleri tetkikleri hemen istemek…

Bu durumun radyoloji uzmanlarýnýn iþini aðýrlaþtýðýna dikkat çeken Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi Týp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Tamer Kaya, aþýrý tetkik isteði yüzünden rapor yazacak vakit bulamadýklarýný söylüyor.

Kaya’ya göre, saðlýk hizmetinin sayý üzerinden deðerlendirilerek ücretlendirilmesi ve hekimlerin çözebilecekleri birçok saðlýk problemini zaman sýnýrlamasý nedeniyle çözememeleri, görüntüleme yöntemlerine aþýrý bir talep oluþmasýna yol açýyor. Kaya, bu durumu þöyle anlatýyor: “Aþýrý taleple karþýlaþan radyoloji uzmanlarý istenen çok sayýda tetkiki yapmak ve raporlamak zorunda kalmaktadýrlar. Þu anda çoðu radyolog, ultrasonografi ve diðer tetkiklerin yaný sýra günde 100 adedin üzerinde BT veya MR raporlamak zorunda kalmaktadýr. Bu rakamlar uluslararasý standartlarýn çok üstündedir. Radyolog ihtiyacý oldukça artmýþtýr. Özellikle ultrason ve doppler gibi kiþiye baðýmlý olarak yapýlan tetkiklerde de bu ihtiyacýn ne kadar fazla olduðu görülmektedir. Bu tetkikler, özel hastanelerde dahi birkaç haftaya randevu verilerek yapýlmak zorunda kalýnmaktadýr. Radyologlar, bu þekilde sýkýþýk ve yoðun ortamda çalýþmanýn doðal sonucu olarak týbbi hataya zorlanmaktadýrlar. Ayrýca, yoðun iþ yükü nedeniyle hekimlerin radyoloji uzmanlarý ile hasta üzerinde tartýþma ve strateji geliþtirme için zamanlarý kalmamaktadýr. Hastaya çok faydasý olan bu mesleki bilgi alýþveriþi, sadece kýsa zamanda yazýlmak zorunda kalýnan bir tetkik raporuyla mümkün olabilmektedir.

Bazen düz röntgen yeter ama…
Prof. Kaya, bir tehlikeye de dikkat çekiyor: Her saðlýk kurumunda temel görüntüleme tekniði olan ve genelde problemi çözebilen düz röntgen tetkikleri, radyolog azlýðý nedeniyle radyolojik kontrolden geçirilemiyor. Bu yüzden birçok gereksiz tetkik yapýlýyor. Durumun düzelmesi için gerekenleri de þöyle öneriyor:

Radyololoðun baþarýsý, tetkik gerekliliðini kýsarak olmalý.
Aþýrý radyoloji uzmaný talebinin çözülmesi için önlem þart.
Radyoloji uzmanlýk öðrencilerinin sayýsý arttýrýlmalý.
Tetkiklere yönelik bilgi ve becerilerini uluslararasý standartlara çýkaracak þekilde eðitim sürelerinin tekrar beþ yýla çýkarýlmasý gerekmektedir.
Radyoloji uzmanýnýn isyaný
AÜ Týp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Suat K. Aytaç, yönetmelik deðiþiklikleri sebebiyle özel radyoloji müessesini yürütemeyince, 28 Þubat 2011’de 54 yaþýnda emekliye ayrýlmak zorunda kaldýðýný belirtiyor. Aktif olarak hala çalýþabilecek durumdayken bu yol ayrýmýna geldiðini söylüyor. Seçeneðim kalmadýðý ve müessesemi açýk tutmak istediðim için maalesef çok sevdiðim üniversiteme veda etmek zorunda kaldým. Kuþkusuz ki, muayenehanecilik bu mesleðin olmazsa olmazý ve kesinkes savunulmasý gereken bir unsuru deðildir.

Ruhsatlarýmýz iptal edildi
KAYA, hizmet bedellerininin gittikçe düþmesinin de tetkik kalitesini olumsuz etkilediðine dikkat çektiyor: ‘Bazý hastanelerde üst düzey cihaz hizmet alýmlarý uygulamasý, bazý hastanelerde ise bu tamamen gözardý edilerek, yalnýzca ticari kaygýlar güdülmektedir. Bu nedenle hizmet kalitesine bir standardizasyon getirilmesi gerekmektedir. Radyoloji muayenehanelerinin ruhsatlarý iptal edildi. Statüleri müessese oldu. Tamamýyla özel çalýþmak için de olsa yeni müessese açýlmasýna müsaade edilmiyor. Müessesesi olan ve tamamýyla özel çalýþmak isteyen doktorlara kendi müesseselerinde tam gün mesai yapma zorunluluðu getirildi. Radyoloji uzmanlarýnýn çalýþma alanlarý böylece kýsýtlanmýþ oldu.’

kaynak: Akþam gazetesi-Trkan Yýlmazer