Ana Sayfa Görüşler Son Yönetmelik Canýmýza Ot Týkadý

Son Yönetmelik Canýmýza Ot Týkadý

Branþýmýz gereði yapabileceðimiz iþlemlerin kasýtlý olarak çýkarýldýðýný öðrendik. Öyle ki bu iþlemleri yapamazsanýz zaten ayakta kalamazsýnýz. Son yönetmelik ise ‘sen bütün bunlara razý olsan bile benim caným isterse sana ruhsat veririm, ihtiyaç duyarsam çalýþtýrýrým; ayrýca da tam gün çalýþtýrýrým. Öyle öðleden sonra muayenehaneme giderim, baþka bir hastanede de part time çalýþýrým olasýlýðýn olamaz’ yönetmeliði oldu. Biz de ne yapacaðýmýzý þaþýrdýk. Canýmýza ot týkandý.

Üzerimizde çok manipülasyon var
SAÐLIK Bakanlýðý’nýn muayenehaneler için getirdiði þartlarý, kontrolündeki kamu ve özel hastanelerin çok büyük kýsmý taþýmazken, muayenehanelerden bunlarý istemek, kapattýrmaya yönelik keyfi bir uygulama. Yolun yarýsýnda oyunun kurallarýný deðiþtirmek hangi açýdan bakarsanýz bakýn tam bir adaletsizlik. Ülkemizde hekimlik dýþýnda baþka bir meslek grubu gösteremezsiniz ki üzerinde bu kadar manipülasyon yapýlsýn ve bu kadar oyunlar oynansýn. Ýnsan istihdam eden, yatýrým yapan, vergisini kuruþuna kadar ödeyen hekimin suçu ne?

Asýl sorumlu özel hastaneler
ALTI yýldýr plastik cerrahi uzmanýyým. Muayenehanelerin kapatýlmasýnýn arkasýnda özel hastaneler olduðunu düþünüyorum. Çünkü özel hastane iþletenler ucuz hekim bulamadýklarýndan yakýnýyor, bunun önündeki en önemli engelin muayenehaneler olduðunu söylüyor. Ayný olayý yaþadýðým için iyi biliyorum. Üç yýl önce özel hastanenin teklifini muayenehanem olduðu için reddetmiþtim. Bugünkü þartlarda reddedemem. Estetik uygulamalarý muayenehanemde yapabilirim. Hastane, estetik uygulama masraflarýný hastadan alabilir ama doktorun böyle bir þansý yok.

kaynak: Akþam gaztesi-Türkan Yýlmazer

serinin diðer yazýlarý:

https://winally.com/_490_Sikisan_Tetkik_Istiyor_Hataya_Zorlaniyoruz

https://winally.com/_489_Bicak_Parasi_Alani_Meslekten_Atin

https://winally.com/_483_Meslege_Yeni_Baslayanlara_Aciyorum