Ana Sayfa Görüşler SGK, Küvöz Skandalýnda Soruþturma Baþlattý

SGK, Küvöz Skandalýnda Soruþturma Baþlattý

SGK’dan yapýlan açýklamada, kurumdan haksýz kazanç saðlamak amacýyla saðlýklý bebeklerin ”risk bulunduðu” gerekçesiyle kuvöze alýnmasý iddialarýyla gündeme gelen Özel Kartal Hastanesi’nin son günlerde de yoðun bakým ünitesindeki bebeklere hemþirelerce makyaj yapýldýðý haberleriyle medyada yer aldýðý belirtildi.

Açýklamada, þu ifadelere yer verildi:
”Kurumumuz son olaylarý da göz önüne alarak, 2009/89 sayýlý Genelge hükümleri çerçevesinde Ýstanbul Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðünü, adý geçen hastaneye ait evraklarýn incelenmesi ve soruþturmaya alýnmasý yönünde talimatlandýrmýþtýr. Ýstanbul Ýl Müdürlüðü 21 Nisan 2011 tarihinde Özel Kartal Hastanesi faturalarýnýn pik yaptýðý 2009 Kasým ayý baz alýnarak bu tarih itibariyle tüm yoðun bakým evraklarý ve bilgi iþlem kayýtlarýna el koymuþtur.”

Açýklamada, ayrýca, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun zararýnýn tespiti ve sözleþmeye aykýrý durumlar hakkýnda da incelemenin devam ettiði bildirildi.

Özel Kartal Hastanesi, haksýz kazanç elde etmek için risk olduðu gerekçesiyle saðlýklý bebeklerin yoðun bakým ünitesinde kuvöze alýnmasý ve bebeklere makyaj yapýlmasý ile gündeme gelmiþti.

kaynak: ntvmsnbc