Ana Sayfa Ekonomi SGK Borçlarýnýzý Dert Etmeyin!

SGK Borçlarýnýzý Dert Etmeyin!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), borçlularýný, ‘Borçlarýnýzý dert etmeyin kolay kolay ödeyin’ sloganýyla yürüteceði reklam kampanyasýyla prim borçlarýný yapýlandýrmaya çaðýracak.

Prim borçlarýnýn yapýlandýrýlmasýna iliþkin son baþvuru tarihi olan 2 Mayýs yaklaþýrken SGK yaygýn bir reklam kampanyasýna baþladý. Kampanya kapsamýnda esnaf ve sanatkarlar, iþverenler, emekliler ve çiftçiler için farklý kampanya malzemeleri hazýrladý.

Kampanyada kullanýlacak bilboard ve afiþlerde ‘Borcunuzu dert etmeyin kolay kolay ödeyin!’ sloganý çerçevesinde, iþverenlerin, çiftçiler, esnaf ve sanatkarlar ile emekli olmaya hak kazananlarýn prim borcu yapýlandýrma imkanýndan yararlanarak, geleceðe güvenli bakacaklarý vurgulanacak.

Prim borcu nedeniyle emekli olamayan esnaf, sanatkar ve çiftçilerin, borçlarýný yapýlandýrarak emeklilik ve saðlýk hizmetlerinden faydalanabileceðinin iþleneceði bilboard ve afiþlerde, bu kapsamdakilerin SGK’ya uðrayýp, birikmiþ prim borçlarýný öðrenebileceði, Ziraat Bankasýnýn 60 aya varan vadeli kredileri ve diðer avantajlý çözümlerinden faydalanabileceði duyurulacak.

Televizyonlar için hazýrlanan 4 ayrý reklam filminde ise hedef kitleyi oluþturan 4 kesimin temsilcileri rol aldý.

kaynak:bigpara.com