Ana Sayfa Ekonomi Selçuklu Holding Konuta Giriyor!

Selçuklu Holding Konuta Giriyor!

Konyalý Eczacý Mustafa Öncel’in 1973 yýlýnda Biofarma ilaç þirketine ortak olmasý ile temellerini attýðý Selçuklu Holding, ikinci kuþak yönetimi ile üretim yelpazesinde önemli açýlýmlara imza atýyor.

Holding, ambalaj, elektrikli ev eþyalarý ve alüminyum plaka üretiminin ardýndan son duraðýný inþaat sektörü olarak belirledi.

2011 yýlýnda faaliyet gösterdiði tüm alanlarda yeni yatýrýmlara imza atmayý planlayan Holding, Ýstanbul Sancaktepe’deki kendi arsasý üzerine inþa ettiði projesi ile sektöre iddialý bir giriþ yapmaya hazýrlanýyor.

Konut, AVM ve rezidanstan oluþan karma bir proje planlayan holding, ünlü mimar Hakan Kýran ile çalýþýyor. Proje için 500 milyon TL’lik bir yatýrým bütçesi ayýran holding, özellikle standardýn üzerine çýkardýðý metrekare büyüklükleri ile sektöre yeni bir bakýþ getirmeyi hedefliyor.
 
Projede 1+1’Ier 85 metrekare
Bünyesinde bulunan Selin Yapý þirketi ile bugüne kadar endüstriyel alandaki inþaat ihtiyaçlarýný karþýlayan Selçuklu Holding, 230 bin metrekarelik alan ile ilk konut projesine imza atýyor.
Bu ay sonunda inþaata baþlamayý planladýklarýný açýklayan Selçuklu Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmail Öncel, 2 fazdan oluþan projede teslimatlarýn 2012’nin ikinci yarýsýnda baþlayacaðýný anlattý. Rings Ýstanbul isimli proje ile küçük mahallelerden oluþan farklý yaþam alaný sunduklarým aktaran Öncel, Modern yapýyý geleneksel aile alýþkanlýklarýna uygun olarak sentezlemeye çalýþtýk. Son teknolojiyi kullandýk. Toplam bin 500 konut, 5 bin kiþinin yaþayacaðý bir proje olacak. 1 + 1’lerden 5 + 1’ekadar seçenek var. Ýnþaatýn yüzde 75’ini yeþil alana ayýrdýk, sadece 40 bin metrekarelik bir alan sosyal tesislere ayrýldý. B ve B Plus müþteri kitlemiz. Burada özellikle standardýn üzerinde metrekarelere çýktýk. 1 + 1’ler 85 metrekareden baþlýyor, piyasada 45 metrekareyi daire diye veriyorlar. Villalar, 400 metrekare. Bu benim ilk ve prestij projem” diye konuþtu.
“Mehtap ile Sony’ye ürün ürettik”
Uzun bir süre sadece ilaç üretimi ile faaliyet gösteren holding, 1993 yýlýnda zora giren bir aile dostuna yardým amacýyla portföyünde yepyeni bir iþ alanýna imza attý. 1960’larda kurulan ünlü mutfak eþyasý markasý Mehtap’ý bu tarihte bünyesine katan Holding, ‘bilmeden girdiði’ bu sektörde de Ar-Ge ve pazarlama çalýþmalarý ile önemli baþarýlara ulaþtý. Mehtap markasý, bugün aralarýnda Kanaýya Adalarý, Kanada, ABD, Japonya’nýn da bulunduðu 45 ülkeye ihracat yapýyor. Toplam 900 ürün çeþidi ile ihracatta hedefledikleri noktada olduklarýný aktaran Ýsmail Öncel, “Dakikada 14 eve dünyada Mehtap ürünü giriyor. Güney Amerika ülkelerinden Maldivler’e kadar ihracatýmýz var. Son olarak Japonya’da Sony maðazalarýna bile özel ürün ürettik” dedi.
Dünyaya know-how satýyor
Bu süreç içinde ünlü teflon üreticisi DuPont ile iyi iliþkiler geliþtiren holding, aðýrlýk verdiði Ar-Ge çalýþmalarý ile yeni teknolojilere de imza attý. Teflonun alüminyumun üzerine sývanma iþleminde ‘multimikron’ teknolojisini geliþtiren þirket, patentini aldýðý teknolojisini Meksika’ya ihraç etti. Þu anda küçük ev aletlerinin bir kýsmýný yurtdýþýnda ürettirdiklerini aktaran Ýsmail Öncel, 2012 yýlýnda tüm Mehtap markalý ürünlerini ve ev aletlerini Ýzmit’te tek çatý altýnda toplayacaklarýný açýkladý.
Öncel, bu sayede portföylerindeki tüm ürünlerin tek çatý altýnda üretileceðini belirterek “Alüminyum levha üreten bir fabrikamýz da var. Bu levhayý da biz kendimiz üretelim dedik. Kanada’dan 60 milyon dolara bir tesisi komple aldýk ve Ýzmit’e getirdik. Burada sadace kendi mutfak eþya üretimimize deðil, Mýsýr, Almanya gibi ülkelere de hammadde ihracatý yapýyoruz. Biz babadan gelme bir sanayici olarak, üretimin Türkiye’de olmasýný istiyoruz. Ülkemizin istihdama üretime ihtiyacý var, sosyal sanayici sorumluluðumuz var” ifadelerini kullandý.

kaynak: Dünya gazetesi-Saime Baþcý