Ana Sayfa Görüşler Sahte Saðlýk Raporuyla Devleti Dolandýran Çete Çökertildi

Sahte Saðlýk Raporuyla Devleti Dolandýran Çete Çökertildi

Muþ’un Varto ilçesinde örgüt yapýlanmasý halinde olan, Erzurum ile Ankara illeriyle baðlantýlý suç örgütüne yönelik operasyon yapýldý. Örgütün, özürlü olmayan vatandaþlara özürlü raporu, özür oraný düþük olanlara da yüksek oranda özürlü raporu almak suretiyle maddi çýkar saðlayýp kamuyu zarara uðrattýklarý tespit edildi. Operasyonda maðdur olan ve durumlarý istismar edilen 22 þahýs, KOM Þube Müdürlüðü’nde alýnan ifadelerinin ardýndan serbest býrakýldý. Ýsimleri açýklanmayan ikisi kamu görevlisi dört kiþi ‘Suç iþlemek amacýyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak ve örgüt kapsamýnda nitelikli dolandýrýcýlýk ve evrak sahteciliði yapmak suretiyle kamu kurumunu zarara uðratmak’ suçundan Varto Cumhuriyet Baþsavcýlýðý’na çýkarýldý. Zanlýlardan biri mahkemesi dýþarýdan görülmek üzere serbest býrakýldý, 3 kiþi ise çýkarýldýklarý nöbetçi mahkeme tarafýndan tutuklanarak Muþ E Tipi Kapalý Cezaevi’ne konuldu. Tutuklanan zanlýlardan ikisinin Erzurum ve Ankara’daki hastanelerde görev yaptýðý ve þu ana kadar devleti 250 bin TL zarara uðrattýðý öðrenildi.

kaynak: Zaman gazetesi