Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Roy-Med Marka Foley Sonda Geri Çekme Ýþlemi

Roy-Med Marka Foley Sonda Geri Çekme Ýþlemi

Genel Müdürlüðümüzce yürütülen Týbbi Cihazlar Uyarý (Vigilance) sistemi kapsamýnda, duyuruda modeli ve lot numaralarý belirtilen Roy-Med marka foley sonda adlý ürün Refik Saydam Hýfzýssýha Merkezi Baþkanlýðýnca yapýlan testler sonucunda Ýn Vitro Sitotoksisite testi yönünden uygun bulunmamýþtýr.
 
Bu nedenle söz konusu ürünlerin piyasaya arzýnýn durdurulmasýna ve piyasada bulunan ürünlerin ise imalatçýsý tarafýndan toplatýlmasýna karar verilmiþtir.

ÝEGM