Ana Sayfa Görüşler Reklamlarý Yapýlan Bitkisel Ürünlerin Üretim Ýzni Yokmuþ

Reklamlarý Yapýlan Bitkisel Ürünlerin Üretim Ýzni Yokmuþ

Özellikle uydudan yayýn yapan televizyonlarda reklamlarý yapýlan ve bitkisel ilaç olarak piyasaya sürülen ürünlerin ithalat ve üretim izinlerinin olmadýðý ortaya çýktý. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý’ný Ýzmir Sivil Toplum Örgütleri Platformu’na (ÝSTÖP) gönderdiði yazýda, takviye edici gýda adý altýnda kilo verdirici, kilo aldýrýcý, boy uzatýcý, cinsel performansý arttýrýcý, sigara býraktýrýcý ve hastalýklarý iyileþtirici niteliklerde hiçbir ürüne üretim ya da ithal izni verilmediðini açýkladý. Bakanlýða baþvuran ÝSTÖP Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Aydoðan, yazýlý ve görsel medyada çok sýk yer alan her türlü hastalýða çare olacaðý ileri sürülen, bitkisel gýda desteði adý altýnda piyasaya sürülen ilaç reklamlarýnýn yasal olup olmadýðýný sordu. Aydoðan’a bakan adýna cevaben bir yazý gönderen Koruma ve Kontrol Genel Müdürü Doç. Dr. Muzaffer Aydemir, gýda, gýda ile temas eden madde ve malzemeler ile takviye edici gýdalarýn izin, tescil ve kontrol hizmetlerini kendilerinin yürüttüðünün altýný çizerek, “Bakanlýðýmýzca takviye edici gýda adý altýnda kilo verdirici, kilo aldýrýcý, boy uzatýcý, cinsel performansý arttýrýcý, sigara býraktýrýcý ve hastalýklarý iyileþtirici vb. niteliklerde hiçbir ürüne üretim ya da ithal izni verilmemektedir.” dedi.

Kontrol hizmetlerini de kendilerinin yaptýðýnýn altýný çizerek, piyasaya bitkisel ilaç þeklinde sürülen ürünlerin deðiþik þekillerde satýþa sunulduðunu vurguladý. Firmalarýn ithalat yada üretim izni olmadýðý halde yalan beyanla Bakanlýktan izinli olduklarýný ilan ederek satýþ yaptýklarýný kaydeden Genel Müdür Doç. Dr. Aydemir, bazýlarýn da baþka firmalara ait ithalat ya da üretim izni tarih ve sayýlarýný kendi ürünlerine aitmiþ gibi gösterdiðini açýkladý. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý’nýn reklamý yapýlan bu ürünlere gýdalara ek olarak takviye edici gýda niteliðinde ithalat izni verdiðini ve firmalarýn da bunu taahhüt ettiðini anlatan Doç. Dr. Aydemir, “Bu ürünlere ait Bakanlýðýmýzdan insanlarýn günlük tükettikleri gýdalara ek olarak takviye edici gýda niteliðinde verilen ithal ve üretim izinlerini beyan ve taahhüt ettiklerinin dýþýnda etiket, ambalaj ve reklamlarla satýþa sunarak tüketiciyi yanýltmaktadýrlar. Ayrýca yapýlan bu reklam ve tanýtýmlar mevzuata aykýrýdýr.” ifadelerini kullandý.

Bakanlýðýn üretim ve ithal izni verdiði ürün isimleri üretim ve ithal izni tarih ve sayýlarý ile üretici ve ithalatçý firma isimlerinin kkgm.gov.tr internet sitesi ana sayfasýnda yayýnlandýðýný hatýrlatan Doç. Dr. Aydemir, kilo verdirici, kilo aldýrýcý, boy uzatýcý, cinsel performansý arttýrýcý, sigara býraktýrýcý ve hastalýklarý iyileþtirici bir özelliði olduðu iddia edilen ürünlerin kesinlikle kullanýlmamasýný istedi. Bakanlýktan izinli takviye edici gýdalarýn reklam ve tanýtýmlarýnda bitkisel ilaç olarak gösterilmesinin izin verildiði anlamýný taþýmadýðýna deðinen Doç. Dr. Aydemir, söz konusu reklam ve tanýtýmlarý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Reklam Özdenetim Kurulu’na gerekli yasal iþlemin uygulanmasý için bildirdiklerini ifade etti.
Bu alanda büyük bir otorite boþluðu olduðunu belirten ÝSTÖP Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Aydoðan, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý’nýn ilaç adý altýnda satýlan ürünlerin üretim izninin olmadýðýný söylediðini, bunu da toplum olarak kabul edilemeyeceðini açýkladý. Cumhuriyet savcýlarýný göreve çaðýran Aydoðan, “Bakanlýk vatandaþlarýn, sivil toplum örgütlerinin þikayet etmelerini istiyor. Þikayete gerek var mý? Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, RTÜK gereðini yapacak. Biz yasal boþluk varsa düzeltilmesini istiyoruz. Bu ürünlerin içerisinde gerçekten saygýdeðer, uzun araþtýrmalar neticesinde ortaya çýkmýþ bitkisel ilaçlar olabilir. Bunlar desteklensin, ama yasal prosedürle yapýlsýn. Hatta üniversiteler, týp fakültelerinde fitoterapi konusunda dal açsýnlar.” dedi.

kaynak:Timetürk