Ana Sayfa Ekonomi Rekabet Kurulu Kararlarý..

Rekabet Kurulu Kararlarý..

Rekabet Kurulu, ”benzin fiyatlarýnýn düþürülmesi suretiyle benzinden feragat edilen kar marjýnýn motorinin fiyatý artýrýlarak karþýlandýðý ve benzin ve motorin kullananlar arasýnda haksýz rekabet oluþtuðu” iddiasý üzerine yapýlan inceleme sonucunda, soruþturma açýlmasýna gerek olmadýðýna ve þikayetin reddine karar verdi.

Rekabet Kurulunun 21 Nisan tarihli kararlarý, Kurumun internet sitesinde yayýmlandý.
Buna göre, Asis Akaryakýt Servis Ýstasyon Sistemleri ve Ýnþ. Ltd. Þti., TURPAK Elektromanyetik Yakýt Ýkmal Sistemleri San. ve Tic. A.Þ., Petrol Ofisi A.Þ., pompa otomasyon sistemleri geliþtirilmesi ve pazarlanmasý alanýnda faaliyet gösteren diðer firmalar hakkýnda akaryakýt istasyonlarýna yönelik çözümler üreten yazýlým firmalarýnýn faaliyetlerinin engelledikleri iddiasý üzerine yapýlan inceleme sonucunda, soruþturma açýlmasýna gerek olmadýðýna, þikayetin reddine karar verildi.

E-Devlet kapýsýna giriþte istenen þifrenin unutulmasý ya da kaybedilmesi durumunda yeniden þifre alýmý için Posta ve Telgraf Teþkilatý Genel Müdürlüðü tarafýndan talep edilen 10 lira ücretin yüksek olduðu iddiasý üzerine yapýlan inceleme sonucunda da soruþturma açýlmasýna gerek olmadýðý ve þikayetin reddi kararlaþtýrýldý.

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ. ile akaryakýt daðýtým þirketleri hakkýnda, benzin fiyatlarýnýn düþürülmesi suretiyle benzinden feragat edilen kar marjýnýn motorinin fiyatý artýrýlarak karþýlandýðý ve benzin ve motorin kullananlar arasýnda haksýz rekabet oluþtuðu iddiasý üzerine yapýlan inceleme sonucunda, 4054 sayýlý Rekabetin Korunmasý Hakkýnda Kanun uyarýnca soruþturma açýlmasýna gerek olmadýðýna, þikayetin reddine karar verildi.

Kurul, ”Lundbeck Ýlaç Tic. Ltd. Þti., Servier Ýlaç ve Araþtýrma A.Þ., Pierre Fabre Ýlaç A.Þ., Guerbet Týbbi ve Kimva Madde Tic. A.Þ., Opakim Týbbi Ürünler Tic. Ltd. Þti., Schering-Plough Týbbi Ürünler Tic. A.Þ., Merck Sharp Dohme Ýlaçlarý Ltd. Sti., Kansuk Laboratuarý San. ve Tic. A.Þ. , GlaxoSmithKlein Ýlaçlarý San. ve Tic. A.Þ.Chiesi Ýlaç Ticaret A.Þ., Sandoz Ýlaç San. ve Tic. A.Þ., Bristol Myers Squibb Ýlaçlarý Inc. Ýstanbul Þubesi, Fako Ýlaçlarý A.Þ., Kurtsan Ýlaçlarý A.Þ. ve Wyeth Ýlaçlarý A.Þ.” ünvanlý firmalarýn diðer ecza depolarýyla birlikte, Emek Ecza Deposu Ýlaç ve Kimyevi Mad. Itr. Ýth. Ihr. ve Tic. A.Þ. aleyhine fiyat ayrýmcýlýðý yaptýklarý iddiasý üzerine yaptýðý inceleme sonucunda soruþturma açýlmasýna gerek olmadýðýna, þikayetin reddine karar verdi.

Araç muayene istasyonlarýnda yapýlan iþlemlerde, Doðuþ Otomotiv Servis ve Ticaret A.Þ’nin distribütörlüðünü yaptýðý marka araçlar lehine ayrýmcýlýk yapýldýðý iddiasý üzerine yapýlan inceleme sonucunda da soruþturma açýlmasýna gerek görmeyen Kurul, Konya Seydiþehir’de faaliyet gösteren fýrýnlarýn müþteri paylaþmak suretiyle Rekabet Kanununu ihlal ettikleri iddiasý üzerine yapýlan inceleme sonucunda soruþturma açýlmasýna gerek duymadý.

Kurul, bununla birlikte, hakkýnda inceleme yapýlan fýrýnlara, müþteri paylaþýmýna yönelik uygulamalarýnýn sonlandýrýlmasý, ilgili Kanun çerçevesinde iþlem baþlatýlacaðý yönünde görüþ bildirilmesi, sürece iliþkin olarak da Seydiþehir Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna ve Seydiþehir Belediyesine görüþ bildirilmesi hususlarýnda Baþkanlýðýn görevlendirilmesine karar verdi.

-BÝRLEÞME VE DEVRALMALAR-

Özemirhan Nakliyat Pazarlama San. Tic. Ltd. Þti’nin kirasýnda bulunan ”55 ALDI” markalý 4 maðazanýn Makro Market A.Þ. tarafýndan kiralanmak suretiyle devralýnmasý iþleminin izne tabi olmadýðýna karar veren Kurul, Systems Sunlight SA’nýn baðlý ortaklýðý Advanced Lithium Systems Europe SA’nýn yüzde 49 oranýnda hissesinin Atlas Elektronik GmbH’e devri ile Advanced Lithium Systems Europe SA’nin ortak giriþime dönüþmesi iþlemine hakim durum yaratýlmasý veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesi ve böylece rekabetin önemli ölçüde azaltýlmasý sonucuna yol açmayacaðýndan izin verdi.

Kurul, HTP Automotive GmbH’nin tasfiye halindeki Halberg Guss Group’un esas malvarlýðýný devralmak amacý ile Almanya’da tescil edilmiþ olan Neue Halberg-Guss GmbH þirketinin hisselerin tamamýný devralmasý iþlemi ile Ýmpo Motor Pompa San. ve Tic. A.Þ’nin yüzde 80 oranýnda hissesinin Franklin Electric BV tarafýndan devralýnmasý iþleminin izne tabi olmadýðýna karar verdi.

Kaynak: Star gazete