Ana Sayfa Görüşler Reçetesiz Antibiyotik Satýþýna Sýký Denetim

Reçetesiz Antibiyotik Satýþýna Sýký Denetim

Bakanlýðýn hazýrladýðý strateji eylem planý taslaðýnda, reçetesiz antibiyotik satýþýna sýký denetim getirilmesi ve Türkiye’deki antibiyotik direnç sýklýðýnýn belirlenmesi gibi önlemler yer alýyor.

Saðlýk BakanlýðýRefik Saydam Hýfzýssýhha Merkezi Baþkaný Doç. Dr. Mustafa Ertek, ilk keþfedildiðinde bir çok hastalýða çare olan, ancak zaman içinde bilinçsiz kullaným sonucu giderek etkisizleþen antibiyotiklerin yerinde kullanýmý için Bakanlýðýn yürüttüðü çalýþmalarla ilgili bilgi verdi.

Akýlcý antibiyotik kullanýmý için stratejik eylem planý taslaðý hazýrlandýðýný bildiren Ertek, bu taslak planda þunlarýn öngörüldüðünü bildirdi:

”Antibiyotik kullanýmýnda hekimlere yol gösterici rehberler hazýrlanacak.

-Eczanelerden reçetesiz antibiyotik satýþýna sýký denetim getirilecek. Denetimler Ýlaç Takip Sistemi üzerinden yapýlacak. Bu sistem sayesinde reçetesiz antibiyotik satýþý yaptýðý belirlenen eczanelere yaptýrým uygulanacak.

-Hastanelerde görevli antibiyotik kontrol ekipleri eðitilerek görev tanýmlarý düzenlenecek.

-Saðlýk kurumlarýnda ameliyat öncesi kullanýlan antibiyotiklerle ilgili düzenlemeler getirilecek.

-Türkiye’de antibiyotik kullanýmý ile ilgili gerçekler araþtýrýlacak. Bu çerçevede, ülkedeki antibiyotik kullaným sýklýðý, bunun ne kadarýnýn akýlcý olduðu ve antibiyotik direnç sýklýðý belirlenecek.

-Ulusal antimikrobiyal direnç surveyans sistemi ile hastaneler Türkiye Ýstatistik Kurumunun belirlediði 12 bölgeden eþit daðýlým saðlayacak þekilde seçildi. Bu çalýþmayla 79 hastanenin antimikrobiyal direnç oranlarý toplanacak ve ülkedeki durum bilimsel anlamda geçerli yöntemlerle incelenecek. Verilerin bu yýl içinde analiz ve rapor edilmesi planlanýyor.

-Gerekli yasal düzenlemelere gidilecek.

-Diþ, eczacýlýk, veteriner ve ziraat fakültelerinde antibiyotikle ilgili eðitim gözden geçirilerek varsa eksikler giderilecek. Týp doktorlarýna hizmet içi, halka da bilinçli kullaným için eðitim verilecek.

-Antibiyotik kullanýmýn yaygýn olduðu veterinerlik vetarýmuygulamalarý ile ilgili bir proje yapýlacak.”

-UZMANDAN ÖNERÝLER-

ÝstanbulÜniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Enfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi ve Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalýklarý Derneði Antibiyotik Direnci Çalýþma Grubu Baþkaný Prof. Dr. Neþe Saltoðlu, bilinçsiz antibiyotik kullanýmýnýn önlenmesine yönelik uyarýlarda bulundu.

Antibiyotiklerin uygunsuz kullanýmýnýn antibiyotik direncine, istenmeyen etkilere vesaðlýkbakýmý harcamalarýnda artýþa yol açtýðýný anlatan Saltoðlu, Dünya Saðlýk Örgütüne göre antibiyotiklerin yaklaþýk yarýsýnýn gereksiz yere kullanýldýðýna iþaret etti.

Türkiye’de en sýk reçetelenen ilaçlarýn yüzde 20-40’ýnýn antibiyotikler olduðunu belirten Saltoðlu, þu bilgileri aktardý:

”Antibiyotiklerin yanlýþ kullanýmý sonucunda çok ilaca direnç geliþimi dünyanýn bir çok ülkesinde gözlenen bir sorun. Direnç özellikle antibiyotik kullanýmýnýn yüksek olduðu geliþmekte olan ülkelerde daha sýk görülüyor. Bakterilerde, antibiyotik kullanýmý ile direnç geliþimi arasýnda yakýn iliþki bulunuyor. Toplum vehastanekaynaklý enfeksiyonlarda antibiyotik tüketimiyle direnç artýrýyor.”

Antibiyotiklerin toplumda yaygýn oranda kullanýmý halinde dirençli bakterilerin baskýn hale geçtiðini anlatan Saltoðlu, bu durumun son 20 yýldýr solunum yolu enfeksiyonu etkenleri ve idrar yolu ile iliþkili enfeksiyonlarýn etkenlerinde gözlendiðini ve tedavi baþarýsýný etkilediðini bildirdi.

Antibiyotiklere direncin özellikle yoðun bakým ünitelerinde yatan hastalarýn sað kalýmý üzerinde önemli bir belirleyici olduðuna iþaret eden Saltoðlu, ”Günümüzde hastanelerde tüm antibiyotiklere dirençli mikroorganizmalar izole edilmekte ve hastalar bu nedenle yaþamlarýný kaybedebilmektedir” dedi.

Prof. Dr. Saltoðlu, bilinçli antibiyotik kullanýmýyla ilgili þu önerileri dile getirdi:

-Antibiyotiklere direnç geliþimi izlenmeli ve mikrobiyolojik sonuçlar klinisyene zamanýnda bildirilmelidir.

-Gereksiz antibiyotik kutlanýmýný önlemek için taný koyma ve tedavide kanýta dayalý stratejilerin hayata geçirilmesi önemlidir.

-Uygun eðitimle klasik bilgi aktarmadan çok her hekimin uygun antibiyotik kullanýmýný davranýþ biçimi haline getirilmesi hedeflenmelidir. Antibiyotikler hakkýnda her þeyi içeren veri tabanlarý oluþturulmalýdýr. Kanýta dayalý, maliyet-etkin, sorun çözmeye dayalý öðrenmeyi hedefleyen bir yaklaþým sergilenmelidir.

-Hastanede olduðu gibi toplumda da özellikle birinci basamakta antibiyotiklerin kullanýmýný izleyen denetim mekanizmasý saðlýk otoritesince kurulmalý, sürekli geri bildirimler alýnmalýdýr.

-Uzmanlýk eðitimi sýrasýnda ve sonrasýnda da uygun antibiyotik kullanýmý konusu sürekli canlý tutulmalýdýr.

-Eczacýlar için akýlcý antibiyotik kullanýmý hakkýnda yaþam boyu eðitim devam etmeli, yenilikler-deðiþiklikler sürekli izlenmelidir.

-Hastalarda antibiyotiklerin uygun kullanýmý hakkýnda farkýndalýk oluþturulmalýdýr. Antibiyotiklerin hangi durumlarda kullanýlmasý gerektiði hakkýnda halka eðitim verilmeli iþbirliði saðlanmalýdýr.

kaynak: Samanyoluhaber