Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Reçetelere Yazýlabilecek Ýlaç Miktarý Deðiþti

Reçetelere Yazýlabilecek Ýlaç Miktarý Deðiþti

Türk Tabipleri Birliði tarafýndan açýlan davada Danýþtay’ýn iptal ettiði “Reçetelere yazýlabilecek ilaç miktarý” ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Saðlýk Uygulama Tebliðin de deðiþiklik yaptý.

Hekimin hastalýðýn tedavisini belirleme yetkisine müdahale
Türk Tabipleri Birliði tarafýndan Saðlýk Uygulama Tebliði ilgili maddelerine açýlan davada, Danýþtay 10. Dairesi, “bir reçetede en fazla dört kalem ilaç yazýlýr” biçimindeki sýnýrlayýcý düzenlemenin, hekimin hastalýðýn tedavisini belirleme yetkisine müdahale olduðuna karar vermiþti.

Bir reçetede en fazla dört kalem ilaç sýnýrlamasý 6 Nisanda kalkýyor
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Danýþtay Onuncu Dairesinin kararý ile yürütmesi durdurulan Saðlýk Uygulama Tebliðin  6.1.1.Ç. maddesinin “Reçetelere yazýlabilecek ilaç miktarý” baþlýklý (1) numaralý fýkrasýnýn ilk cümlesini 06.04.2011 tarihi itibari ile yürürlükten kaldýrdý.

06.04.2011 tarihinden itibaren bir reçetede dört kalem ilaçtan fazla ilaç reçeteye yazýlabilecek.

Yürürlüðü Durdurulan Madde
6.1.1.Ç- Reçetelere yazýlabilecek ilaç miktarý
(1) Ayaktan yapýlan tedavilerde, SUT’un 6.1.2 numaralý maddesinde belirtilen durumlar dýþýnda, bir reçetede en fazla dört kalem ilaç yazýlýr ve her kalem ilaçtan bir kutunun (ilaçlarýn parenteral formlarý ile SUT’un 6.1.4 numaralý maddesinde belirtilen durumlar hariç) bedeli ödenir.