Ana Sayfa Görüşler Özelde Çalýþan Doktora Kötü Haber

Özelde Çalýþan Doktora Kötü Haber

Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý saðlýk kurumlarýnda çalýþan ve mesai saatleri dýþýnda özel sektörde de hasta bakan doktorlar, döner sermayeden yararlanamayacak. 25 Þubat’ta Resmi Gazete’de yayýnlanan 6111 sayýlý kanun deðiþikliðiyle saðlýk kurumlarýnda çalýþan hekimlerin özelde de çalýþmasý durumunda ek ödeme alamayacaklarý belirtildi. Kanunun uygulanmasý amacýyla, mesai saatleri dýþýnda özel sektörde çalýþan hekimlerin, bunu baþhekimliklere bildirmesi istendi. Uygulama hekimlerin tepkisine neden olurken, bir yandan da soru iþaretleri uyandýrdý.

Çünkü; Türk Tabipleri Birliði (TTB) tarafýndan açýlan davada Danýþtay, Tam Gün Yasasý’nýn hekimlerin özel sektörde çalýþmasýný da engelleyen bazý maddelerin yürütmesini durdurmuþtu. Fakat daha sonra Saðlýk Bakanlýðý’nýn baþvurusuyla yine Danýþtay, bu sefer de yürütmeyi durdurma kararýný kaldýrmýþtý. Bunun üzerine Saðlýk Bakanlýðý, 81 ilin valiliklerine yazý gönderip, Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý kurumlarda çalýþan hekimlerin mesai sonrasýnda çalýþamayacaðýný bildirmiþ, gereðinin yapýlmasýný istemiþti. TTB 2. Baþkaný Prof. Özdemir Aktan, bir karambolün ortasýnda olduklarýný dile getirerek, “Seçim öncesi olduðu için Bakanlýk, çok fazla patýrtý çýkarmak istemedi. Bu nedenle valiliklere yazý göndermelerine raðmen uygulamasý çok fazla olmadý. Yani isteyen hekimler hâlâ mesai sonrasýnda özel sektörde çalýþmayý sürdürüyor” dedi.

kaynak: Habertürk gazetesi-Ebru Erdoðan