Ana Sayfa Görüşler Özel Hastanelerde Doktor Kadrosu ‘karaborsaya’ Düþtü

Özel Hastanelerde Doktor Kadrosu ‘karaborsaya’ Düþtü

Saðlýk Bakanlýðý’nýn kamudan özel hastanelere geçiþi azaltmak için üç yýl önce çýkardýðý yönetmelik yeni bir pazar oluþturdu.

Sadece kendi aralarýnda doktor kadrosu deðiþimi yapabilen özel hastaneler doktor avýna çýktý. Talebin her geçen gün artmasý transfer ücretlerini yükseltti. Özel Hastaneler ve Saðlýk Kuruluþlarý Derneði Genel Sekreteri Cevat Þengül, kendi hastaneleri için gerekli fizik tedavi uzmaný kadrosunun transferi için 300 bin lira istendiðini ifade etti. Özel hastaneler Þubat 2008’de yayýmlanan yönetmelikten bu yana yeni kadro alamýyordu. Bu durumun özel hastaneleri zora soktuðunu anlatan Cevat Þengül’ün verdiði bilgilere göre, 2009’da yayýmlanan ‘hastaneler arasý kadro deðiþimi’ yönetmeliði ile kýsa süre de olsa çözüme gidildi. Fakat bu durum ayrý bir sektör oluþturdu.

Özel hastaneler Þubat 2008’de yayýmlanan yönetmelikten bu yana yeni kadro alamýyor. Hastaneler elinde ihtiyaç duymadýklarý kadroyu vermek için diðer hastanelerden 300-400 bin lira ile ifade edilen astronomik rakamlar istemeye baþladý. Hastaneler de hizmet için bu rakamlarý ödüyordu. Bakanlýðýn en son 7 Nisan’da yayýmladýðý Özel Hastaneler Yönetmeliði ile üç 3 seneye yakýn bir süredir yeni hekim ve branþ ilave edememe sorununun ortadan kalktýðýný söyleyen Þengül þöyle devam etti: “Yeni dönemde 2008’den bu yana ek hekim kadrosu alamayan hastanelere kademeli olarak hekim kadrolarý ilave edilecek. Bu uygulamada yatak sayýsýnýn yüzde 40’ýný aþmayan hastanelere öncelik verilecek. Dönemler halinde bakanlýkça belirlenecek branþlar ve kadro sayýlarý ilan edilecek. Hastaneler müracaatlarýný yapacak, nihai karar bakanlýk tarafýndan verilecek.” Yeni yönetmelikle vakýf üniversitelerine baðlý týp fakültesi hastaneleri, YÖK’ün uygun bulmasý þartý ile ayný ildeki özel hastanelerle ortak çalýþabilecek.

kaynak: Zaman gazetesi Çaðlar Avcý