Ana Sayfa Görüşler Ön Muhasebeden Anlayan Doktor Aranýyor!

Ön Muhasebeden Anlayan Doktor Aranýyor!

TÜRK Tabipler Birliði Merkez Konseyi Üyesi Dr. Osman Öztürk týptan çok hukuk okumak zorunda kaldýklarýný da ifade ederek, ‘Ön muhasebeden anlayan hipokrat yemini etmemiþ doktorluk aranýyor. Böyle doktorluk olmaz, kurumun kazancý bizi ilgilendirmez, hastalarýmýza zarar veriyor’ diyor. Saðlýkta bugün yaþananlarý bir özelleþtirme politikasý olarak gördüklerini ifade eden Öztürk’ün iddiasýna göre vatandaþ þu anda yaþadýðýný çok iyi anlamýþ deðil. Öztürk sözlerini þöyle sürdürüyor: ‘Hekimlerin de hastalarýn da haklarý zarara uðruyor. Örneðin CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin 2009-2010 yýlýndaki saðlýk harcamalarýyla ilgili ocakta verdiði soru önergesine alýnan yanýtlar çok ilgi çekici. Örneðin tedavi harcamalarý yüzde 20 artmýþ. Ýlaç harcamalarý sabit kalmýþ ve vatandaþýn ilaca ödediði katýlým payý düþmüþ. Bunlar çok güzel geliþmeler. Biz de takdirle karþýlýyoruz. Ancak vatandaþýn muayene katýlým payý, çok az önemsenen eðitim ve araþtýrma hastanelerinde 8 TL’ye, üniversitelerde de 15 TL’ye çýkmýþ ki bu katkýnýn yüzde 200 arttýðý anlamýna geliyor. Vatandaþýn bir yýl içinde ödediði muayene katýlým payý 465 milyondan  1.377 milyara çýkmýþ. Buna özel hastanelerde alýnan ilave ücretleri eklerseniz daha vahim bir tabloyla karþýlaþmanýz mümkün.’
Dr. Öztürk, TTB olarak dört güvencenin ellerinden alýndýðýný bunlarýn tekrar kazanýlmasý için uðraþtýklarýný söylüyor. Ýþte o istekler:
ÝÞ GÜVENCESÝ YOK
Sektörde 118 bin doktor ve saðlýk çalýþaný sözleþmeli ya da taþeron çalýþýyor. Haklarýmýzý ve mesleðimizi tehdit altýnda görüyoruz. Meslektaþlarýmýz araþtýrma yapamadan, kitap okuyamadan çalýþmaya çalýþýyor.
GELÝR EMEKLÝLÝÐE YANSIMIYOR
Yaptýðýmýz iþ baþýna para kazanýyoruz. Ne olursa olsun ben para kazanýyorum diye düþünmek, hekim-hasta iliþkisini de bozuyor. Ayrýca hekimlerin bir sabit ücreti var, gerisi performanstan geliyor. Doktorun toplam ücreti emekliliðe yansýmýyor.
DAYAK YEMEKTEN BIKTIK
Hekimler büyük bir þiddet dalgasý altýnda. Gün geçmiyor ki bir hastaneden hasta yakýnýndan dayak yiyen doktor haberi gelmesin. Dayak yemekten býktýk. Maalesef hekime þiddet münferit deðil, müthiþ bir yaygýnlaþma söz konusu. Üzülüyoruz.
ÞU ÝLACI YAZ, ÞUNU YAZMA DENMEMELÝ
Sürekli yeni genelgeler çýkýyor. Þu tetkiki iste, ardýndan isteme. Þu ilacý yaz, þu ilacý yazma. Bunlarý takip etmeye çalýþmaktan mesleðimizi baðýmsýz yapamaz hale geldim. Benim teþhisimden yazdýðým ilaca, isteðim tetkilere kadar her þeyi Sosyal Güvenlik Kurumu belirliyor. Bu durum da bizim çalýþmamýzý engelliyor. Tabii ki kaynaklarý verimli kullanmak gerekiyor. Zaten performans sisteminde de tetkik istemeniz gerekiyor. Ama her gün yeni bir genelge çýkarýyorlar hangi tetkikleri isteyebileceðine dair…
DOKTORLAR ANLATIYOR
Bilimsel çalýþma cezasý 350 gün mecburi hizmet
EÞÝM ihtisasýný bitirdiðinde, öncesinden yazýþmalarýný yaptýðý için mecburi hizmete gitmeden önce kendi alanýnda dünyaca bilinen bir hocanýn yanýna bilimsel çalýþma yapmak üzere yurtdýþýna gitti. Ben ve oðlum burada kaldýk. Çünkü finansal açýdan eþime de destek olmam gerekiyordu. 1,5 yýl sonra eþim döndü, mecburi hizmet kurasýnda doðuda bir þehre atamasý yapýldý. Biz yine ayrý kaldýk. 550 günün çetelesini tuttuk. Sonunda mecburi hizmet süresinin bittiði yazýsýný beklerken ‘Eþimin mecburi hizmetini yapmadan yurtdýþýna gitmesi nedeniyle bakanlýðýn ceza olarak bu süreyi 350 gün daha uzattýðý’ yazýsý geldi. Eþim þimdi asker. Dönüþte de 350 günlük cezasýný ödeyecek. O doktor olduðunda 15 aylýk olan oðlum þimdi 6 yaþýnda. Eþim tümüyle aramýza katýldýðýnda 3. sýnýfa baþlayacak.

Mutsuzluklarýný paylaþacaklar
TÜRK Tabipler Birliði, bu hafta gerçekleþmesi beklenen Saðlýk Bakaný Recep Akdað ile buluþmasýnda, doktorlarýn mutsuzluklarýnýn kaynaðý olan sorunlarý içeren kalýn bir dosyayý sunacak.
Bakan Recep Akdað ile yapýlacak toplantýya, TTB Baþkaný Eriþ Bilaloðlu, 2. Baþkan Özdemir Aktan, Genel Sekreter Feride Aksu Tanýk ile üyeler Osman Öztürk, Arzu Erbilici ve Mehmet Zencir’in katýlmasý bekleniyor.
TTB yöneticilerinin görüþmek istediði dosyanýn en önemli maddesi performans sistemi. Bir TTB yetkilisi, üniversitelerde daha güncel görünse de, performans sisteminin Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý hastanelerde de hekimler ve vatandaþlar açýsýndan sakýncalarýna iliþkin bir durum deðerlendirmesi yaparak sunacaklarýný ifade etti.
Ýkinci sýrada hekimlerin iþ güvencelerinin olmamasý yer alýyor. Saðlýkta yaygýn bir sözleþmeli ve taþeron uygulamasý olduðuna dikkat çeken TTB yetkilileri, hekimlerin yaþadýklarý þiddetten dolayý mesleklerini yapamaz hale gelecekleri de görüþme sýrasýnda dile getirilecek.
TTB ayrýca kendi tam gün yasa tasarýlarýný da anlatarak, emekliliðe yansýyacak bir ücret düzenlemesini önerecek ve tam gün çalýþmaya karþý olmadýklarýný da anlatacak.

Uykusuz hekim, ölüm demektir
Asistan hekimler, Saðlýk Bakanlýðý’nýn tam gün  yasasý ve performans sistemi uygulamalarýný grevle protesto etti. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Týp Fakültesi’nde görev yapan asistan hekimler, hastane önünde kurduklarý çadýrda, haklarýný alýncaya dek mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. DEÜ Týp Fakültesi önünde toplanan asistan hekimlere, Ege Üniversitesi Týp Fakültesi’nde görevli asistanlar, Türk Tabipler Birliði Genel Baþkaný Eriþ Bilaloðlu, Ýzmir Tabip Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Erdener Özer, sendikalar, öðretim üyeleri, saðlýk çalýþanlarý destek verdi. Hipokrat yemininde görev ve vicdanlarý arasýna hiçbir þeyin giremeyeceðini söylediklerini belirten DEÜ Týp Fakültesi asistan hekimler adýna açýklama yapan Anýl Tanburoðlu, ‘Bugün hastalarla aramýza para konusunun sokulmak isteniyor ve bu sistemi kabul etmeyeceðiz. Týp fakültesinde ilk önce zarar vermemeyi öðrendik. Ama uykusuz doktor ‘ölüm’ demektir. Bu nedenle nöbet ertesi izin hakkýmýzý alacaðýmýza yemin ederiz. Bizler haklý istemlerimiz karþýlanana dek iþ býrakma eylemine devam edeceðiz. Bu süreç içinde doðacak maðduriyetlerden tamamýyla bu istemleri karþýlamayanlarýn sorumlu olacaðýný duyururuz. Asistan hekimler köle deðildir’ dedi. 490 asistanýn katýldýðý eyleme hocalarý da destek verdi. Taner ALKAN / ÝZMÝR

kaynak: Akþam gazetesi-Türkan Yýlmazer

serinin diðer yazýlarý

https://winally.com/_491_Son_Yonetmelik_Canimiza_Ot_Tikadi

https://winally.com/_490_Sikisan_Tetkik_Istiyor_Hataya_Zorlaniyoruz

https://winally.com/_489_Bicak_Parasi_Alani_Meslekten_Atin

https://winally.com/_483_Meslege_Yeni_Baslayanlara_Aciyorum