Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Ödeme Komisyonunun Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönerge

Ödeme Komisyonunun Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönerge

ÖDEME KOMÝSYONUNUN
ÇALIÞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE’NÝN
DEÐÝÞTÝRÝLEN MADDELERÝ

Komisyonlara Katýlacak Temsilciler
MADDE 3- Ödeme Komisyonu, Genel Saðlýk Sigortasý Genel Müdürü baþkanlýðýnda, Genel
Saðlýk Sigortasý Genel Müdürlüðü bünyesindeki Ýlaç ve Eczacýlýk Daire Baþkaný, Saðlýk Hizmetleri
Daire Baþkaný ve Saðlýk Sigortacýlýðý Daire Baþkaný ile Maliye Bakanlýðýnýn ve Saðlýk Bakanlýðýnýn
görevlendireceði en az daire baþkaný düzeyinde ikiþer, Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarlýðýnýn ve
Hazine Müsteþarlýðýnýn görevlendireceði en az daire baþkaný düzeyinde birer temsilcinin katýlýmýyla
oluþur.
             Her bir Kurumun Ödeme Komisyonundaki asýl üyesi kadar þube müdürü veya konu ile ilgili
uzman düzeyinde yedek üyesi de belirlenir. Ödeme Komisyonunun asýl üyelerinin izin, hastalýk, geçici
görev gibi nedenlerle görevleri baþýnda bulunamadýklarý durumlarda yerlerine ayný kurumlardan ayný
sayýda yedek üyeler ayný yetkilerle toplantýlara katýlýr.
            Týbbi ve Ekonomik Deðerlendirme Komisyonu; Ýlaç ve Eczacýlýk Daire Baþkaný baþkanlýðýnda,
doktor, eczacý, ekonomist, istatistikçi, uzman, epidemiyolog ve farmakolog meslek gruplarýndan
seçilen üyelerden oluþur. Yukarýda belirtilen meslek gruplarýndan olmak üzere komisyonda Sosyal
Güvenlik Kurumu Baþkanlýðýný temsilen beþ kiþi, Saðlýk Bakanlýðýný temsilen iki kiþi, Maliye
Bakanlýðýný, Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarlýðýný, Hazine Müsteþarlýðýný temsilen birer kiþi,
akademisyenler arasýndan Baþkanlýkça biri tabip olmak üzere yukarýdaki meslek gruplarýndan
belirlenecek iki kiþi ile Ýlaç Endüstrisi Ýþverenleri Sendikasý, Türkiye Ýlaç Sanayi Derneði ve
Araþtýrmacý Ýlaç Firmalarý Derneðini temsilen birer kiþi asýl üye olarak bulunur. Asýl üye kadar ayný
meslek gruplarýndan yedek üyeler de belirlenir.
              Komisyonlara, komisyon baþkanýnýn katýlamayacaðý toplantýlarda baþkanlýk etmek üzere,
komisyon baþkaný tarafýndan bir komisyon baþkan yardýmcýsý görevlendirilir. Komisyon baþkan
yardýmcýsý, komisyon baþkanýnýn bulunmadýðý toplantýlara ayný yetki ile baþkanlýk eder.
Herhangi bir nedenle görevinden ayrýlan Týbbi ve Ekonomik Deðerlendirme Komisyonu
üyelerinin yerine görevlendirilenler Baþkanlýða bildirilir. Ancak bu komisyon üyelerinin geçici görev,
izin, hastalýk gibi görevleri baþýnda bulunamadýklarý durumlarda ayný yetkilerle yedek üyeler
toplantýlara katýlýr. Üyeler dýþýndaki kiþiler toplantýlara ancak davet edilmeleri halinde katýlabilirler.
             Týbbi ve Ekonomik Deðerlendirme Komisyonu, gerektiðinde saðlýk ve eczacýlýk ile beþeri ve
týbbi ürünler sektörlerinde faaliyet gösteren ilgili sivil toplum kuruluþlarý temsilcilerini, görüþlerine
baþvurmak üzere toplantýya davet edebilir veya yazýlý görüþ isteyebilir.
            Komisyonlarýn sekreterya hizmetleri, Genel Saðlýk Sigortasý Genel Müdürlüðü Ýlaç ve
Eczacýlýk Daire Baþkanlýðý bünyesindeki ilgili þube müdürlüðü tarafýndan yürütülür.
Ödeme Komisyonu ile Týbbi ve Ekonomik Deðerlendirme Komisyonu asýl ve yedek
üyelerinin isimlerinin yer aldýðý liste Sosyal Güvenlik Kurumunun resmi internet sitesinde yayýnlanýr
ve deðiþiklik durumunda güncellenir.
Komisyonlara katýlacak asýl ve yedek üyeler Ödeme Komisyonunun hazýrladýðý gizlilik ve etik
kurallar belgesini imzalayarak görevlerine baþlarlar.

Ödeme Komisyonu Sekreteryasý Tarafýndan Deðerlendirilecek Ýlaç Baþvurularý
             MADDE 7- Listede yer alan ilaçlarýn; Saðlýk Bakanlýðýnca fiyat deðiþtirilmeksizin veya fiyat
düþürülerek yapýlan ruhsat, ilaç isim, barkod deðiþikliði ve iskonto oranlarýnýn arttýrýlma talepleri ile
referans fiyat deðiþikliðinden kaynaklanan iskonto artýþý, eþdeðer gruplarý içerisinde ayný veya daha
düþük ambalaj miktarýnda olmak kaydýyla birim fiyatý en ucuz olan ilacýn %5 altýnda birim fiyatý olan
ilaçlarýn listeye alýnmasý, ile ilgili ve orjinali listede bulunan, deðerlendirme tarihinde  Kamu fiyatý
orijinal ilacýn Kamu fiyatýný aþmayan ilk jenerik  ilaç baþvurularý, Ödeme Komisyonu Sekreteryasý
tarafýndan deðerlendirilir.
            Yapýlan deðerlendirmeler her hafta Çarþamba günü Kurumun ilgili mevzuatý doðrultusunda
yayýnlanýr. Yayýnlanan liste takip eden ilk iþ günü yürürlüðe girer. Çarþamba gününün resmi tatil
olmasý halinde bir sonraki iþ günü yayýnlanýr.

SGK