Ana Sayfa Ekonomi NY Times Türkiye`yi Uyardý

NY Times Türkiye`yi Uyardý

Türkiye’de bir süredir iç talepte devam eden canlýlýk, New York Times gazetesine de konu oldu

Gazetenin dünkü sayýsýnda “Türkiye yine serbestçe harcýyor, bazý analistler kaygýlý” baþlýðýyla yayýmlanan haberde, tüketici kredilerindeki büyümeye dikkat çekildi. Haberde, “Ekonominin aþýrý biçimde ýsýnmýþ olabileceðinin en çarpýcý iþareti olaðan bir þüpheliden geliyor: ülkenin agresif bankalarý” diyen gazete, bankalar için “Cep mesajlarý veya otomatik makinelerinin aracýlýðýyla krediler için hýzlý onay saðlayarak tüketici savurganlýðýný finanse etmenin yaratýcý bir yolunu buldular” yorumunu yaptý.

Yumuþak iniþ yapmak mümkün

Haberde borsacýlarýn son model Audi ve BMW arabalarýna, imalatçýlarýn vergi sonrasý fiyatlarýnýn iki katý olan 150 bin dolar ödemek için dört ay beklemeye razý olduðu belirtildi. Arazilere inanýlmaz fiyatlar biçildiðine vurgu yapýlan haberde, analistler ve bankacýlarýn tüketici kredilerindeki patlamanýn, bu yýl gayri safi yurtiçi hasýlanýn yüzde 8’ine ulaþacaðý tahmin edilen cari açýkta kaygý verici bir geniþlemeyi körüklediðini söyledikleri de belirtildi.

NYT, hükümet ve birçok þirket yöneticisinin politika yapýcýlarýnýn artýk “yumuþak bir iniþ” saðlayacak durumda olduklarýný söylediklerine dikkat çektikten sonra Yapý Kredi Bankasý Genel Müdürü Faik Açýkalýn’ýn “Bu yýlda yüzde 4.5 büyümeyi bekliyoruz ve bunun ekonomi için idare edilebilir olduðunu düþünüyoruz” deðerlendirmesini aktardý.
 
‘Parasal sýkýlaþtýrma zamaný artýk geldi’

Bank of America Merrill Lynch ekonomisti Türker Hamzaoðlu, enflasyon hedeflerin altýnda seyretmeye devam etse de artan cari açýðýn para politikasýnda sýkýlaþtýrma zamanýnýn geldiði yönünde iþaret verdiðini söyledi.

Hamzaoðlu, dün yayýmlanan notunda, “Sorunun kökünde güçlü bilançolar ve düþük faizin körüklediði yüksek iç talep var. Türkiye ekonomisi katma deðeri yüksek ihracata geçmedið sürece konjonktür karþýtý bütçe ve para potilitikalarý kýsa vadede cari açýðý dizginlemek içni en iyi çözüm” dedi. Hamzaoðlu, yaz ortasýndan itibaren çekirdek enflasyonun yüzde 5’in üzerine çýkmasýný beklediklerini, bu nedenle Merkez Bankasý’nýn da 28 Nisan’da açýklayacaðý enflasyon raporunda öngörüsünü hafifçe yukarý revize etmesini beklediklerini ekledi.

kaynak: bigpara