Ana Sayfa Görüşler Multipl Myelom Hastalarýna Evde Bakým Müjdesi

Multipl Myelom Hastalarýna Evde Bakým Müjdesi

Aferez Derneði Genel Sekreteri Doç. Dr. Fevzi Altuntaþ, halk arasýnda kan kanseri olarak bilinen ”Multipl Miyelom” hastalýðýnýn Türkiye’de uluslararasý standartlarda tedavisinin mümkün olduðunu bildirdi.

Kayseri, Ankara, Samsun, Van, Erzurum, Hatay, Adana illerindeki týp fakültelerinin Hematoloji Anabilim Dallarýndan 50’den fazla uzmanýn katýldýðý ve Mersin’de gerçekleþtirilen Anadolu bölge toplantýsýnda Multipl Miyelom denilen kan kanserinin taný ve tedavisinde son geliþmeler ele alýndý.

Multipl Miyelom’un eskiden korkulan bir hastalýk olduðunu ifade eden Altuntaþ, son tedavi yöntemleri sayesinde artýk bu hastalýðýn tedavisinin mümkün olduðunu dile getirdi.
Bu hastalýðýn tedavisinde Türkiye’de de dünyanýn geliþmiþ ülkelerindeki yöntemlerin uygulandýðýný anlatan Altuntaþ, Türkiye’deki birçok merkezde hastanýn kendisinden alýnan kök hücre ile yapýlan nakillerde büyük baþarýlar saðlandýðýný belirtti.

Saðlýk Bakanlýðýnýn son yýllardaki uygulamalarýyla kök hücre nakli merkezlerinin sayýsýnýn arttýðýný ve ülkedeki yýllýk nakil sayýsýnýn bin 500’lere ulaþtýðýný vurgulayan Altuntaþ, ”Geçmiþte kan kanserli hastalarýn tedavisinde sýkça dile getirilen bekleme listesi sorunu, artýk ülkemizde bitme noktasýna geldi. 2011 yýlý itibarýyla ülkemizde bekleme listesi sorunu artýk yok” diye konuþtu.

Kan kanserli hastalarýn ilaçlarýnýn tamamen devlet tarafýndan ödendiðini belirten Altuntaþ, bu hastalarýn evde bakým hizmetlerini içeren yeni uygulamaya iliþkin þu bilgileri aktardý:
”Bu hastalarýmýzý daha önce polikliniklerde veya hastanelerde yatarak tedavi ediyorduk. Getirilen yeni uygulamayla özellikle ileri yaþlardaki hastalarýmýza artýk evlerinde tedavi hizmeti vermeye ve tetkiklerini yapmaya baþladýk. Bu hastalarýmýzý saðlýk personelimiz belirli aralýklarla evlerinde ziyaret edip ilaçlarýný nasýl kullanacaklarýný ve hangi dozlarda alacaklarýný anlatýyor. Hastalarýmýzýn birçok tetkiki artýk evlerinde de yapýlabiliyor. Eðer tetkik için hastaneye götürülmeleri gerekiyorsa bunu da devlet saðlýyor.”

KAN KANSERLÝ HASTA SAYISINDA ARTIÞ BEKLENÝYOR
Geriatrik Hematoloji Derneði Baþkaný ve Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Hematoloji Bilimdalý öðretim üyesi Prof. Dr. Osman Ýlhan da Türkiye’de 65 yaþ üstü 5 milyon 700 bin kiþi bulunduðunu belirterek, 2023 yýlýnda bu sayýnýn 12 milyon 700 bine ulaþacaðýnýn tahmin edildiðini söyledi.

Ortalama yaþam süresinin artmasýnýn belirli hastalýklarýn görülme sýklýðýnda artýþa yol açacaðýný anlatan Ýlhan, ”Ýleri yaþlarda sýkça görülen kan kanseri hastalarýnýn sayýsý ortalama yaþam süresinin uzamasýyla Türkiye’de de artacak. Ýleriki yýllarda her yýl 3 bin yeni taný konulmasý bekleniyor” dedi.

Ýlhan, Saðlýk Bakanlýðý ve Sosyal Güvenlik Kurumunun sosyal devlet anlayýþý içerisinde geliþmiþ ülkelerde tedavide uygulanan ilaçlarýn tümünün Türkiye’de de kullanýldýðýný ifade ederek, bunun hastalar açýsýndan memnuniyet verici olduðunu dile getirdi.
Saðlýk Bakanlýðýnýn ileri yaþlardaki kan kanserli hastalarýn tedavi ve iþlemleriyle ilgili bir yönerge yayýmlama hazýrlýðý içerisinde olduðunu bildiren Ýlhan, ”Bu yönerge ile özellikle ileri yaþlardaki hastalarýmýzýn tedavilerinde daha baþarýlý sonuçlar alýnmasýný bekliyoruz” diye konuþtu.

Ýlhan, kan kanserine yol açan kanser kök hücresine karþý yakýn bir gelecekte aþý geliþtirilmesinin beklendiðini sözlerine ekledi.

Aferez Derneði Baþkaný ve Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hematoloji Bilimdalý öðretim üyesi Prof. Dr. Ali Ünal da son yýllarda Türkiye’nin birçok ilinde yeni merkezlerin açýldýðýný kaydederek, ”Bu sayede artýk hastalarýmýzýn baþka þehirlere giderek tedavi olmalarýna gerek kalmýyor. Bu merkezler uluslararasý standartlarda hizmet veriyor” diye konuþtu.
Ünal, AB’nin Uluslararasý Akreditasyon Kuruluþu (JAICE) tarafýndan akredite edilecek ilk merkezin Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Kök Hücre Merkezi olacaðýný bildirdi.

kaynak:Habertürk