Ana Sayfa Ekonomi Merkez’e Merkezden Baþkan!

Merkez’e Merkezden Baþkan!

Merkez Bankasý’nda Durmuþ Yýlmaz’ýn görev süresinin dolmasýnýn ardýndan yeni Merkez Bankasý Baþkaný atandý. Üçlü kararnamenin bugün akþam saatlerinde Cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan da imzalanmasýyla Erdem Baþçý, Merkez Bankasý’nýn yeni baþkaný oldu.

Erdem Baþçý, zaten Merkez Bankasý’nda baþkan yardýmcýlýðý görevini yürütüyordu.
Baþçý’nýn özellikle bir dönem danýþmanlýðýný yaptýðý Devlet Bakaný Ali Babacan’la eðitim geçmiþi birbirini takip eder nitelikte.

ERDEM BAÞÇI KÝMDÝR?
Merkez Bankasý’na Durmuþ Yýlmaz’ýn baþkanlýða atanmasýndan hemen önceki dönemde vekaleten baþkan olarak atanan Erdem Baþçý, 1966 yýlýnda Ankara’da doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladý. Baþçý, daha sonra ODTÜ’de Elektrik ve Elektronik Mühendisliði okudu.

1987’de ‘yüksek þeref’ derecesiyle mezun olan Baþçý, Bilkent Üniversitesi’nde Ýþletme yüksek lisans programýný 1989 yýlýnda birincilikle bitirdi.

BABACAN’A DANIÞMANLIK YAPTI
3 Kasým 2002 seçimlerinden sonra Devlet Bakaný Ali Babacan’a danýþmanlýk yapan Baþçý, Eylül 2003’ten bu yana Merkez Bankasý’nda Baþkan Yardýmcýlýðý görevini yürütüyordu.

kaynak: Habertürk