Ana Sayfa Ekonomi Kriz Kahini Türkiye`yi Uyardý!

Kriz Kahini Türkiye`yi Uyardý!

Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun istanbul’da düzenlediði Yerel Zincirler Buluþuyor Konferansýna konuþmacý olarak katýlan Roubini, “Türkiye’de cari açýk git gide büyüyor. Kredi talebindeki artýþ aþýrý olmaya baþladý… Cari açýðý kýsa vadeli fonlarla kapatmaya çalýþmak, kýrýlganlýðýný artýyor” dedi.

DÜNYA BORSALARINDAKÝ SON DURUMU GÖRMEK ÝÇÝN TIKLAYIN!

Finansal kriz sonrasýnda, küresel ekonomide baþta geliþmekte olan ülkeler olmak üzere hýzlý büyüme yaþandýðýný, bunun da tüketimi ve talebi körüklediðini belirten Roubini, Türkiye’de de güçlü iç talebi nedeniyle cari açýk sorunun ciddi bir hal almaya baþladýðýný söyledi.

Piyasada oldukça fazla likiditenin olduðunu belirten Roubini, Merkez  Bankasý’nýn munzam karþýlýklarý artýrarak soruna çare bulma çabasýna ekonomik politikalarýyla destek verilmesi uyarýsýný yaptý.

Türkiye’nin karþý karþýya kaldýðý olumsuz noktalara da vurgu yapan Kriz Kahini, yüksek iþsizlik, iþ gücünün kalitesi ve eðitim tarafýndaki eksikliklerin giderilmesi gerektiðine de dikkat çekti.

Ayný zamanda New York Üniversitesi’nde ekonomi dersleri veren Roubini, genç nüfusu, güçlü finansal yapýsý, stratejik konumu ve Ortadoðu ile iyi iliþkileri nedeniyle Türkiye’nin geleceðin ülkeleri arasýnda yer alacaðý öngörüsünde de bulundu.

Roubini, bu niteliklerine raðmen AB’nin Türkiye’ye üyelik yolunu açmamasýný da, Birliðin bir hatasý olarak nitelendirdi.

Ýstanbul doðumlu olan Roubini, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn “Çýlgýn Proje”sini açýkladýðý bugün de Ýstanbul’un bir ticaret þehri olduðunu ve gelecekte hem ekonomik hem de siyasi açýdan önemli rol oynayacaðýný belirtti.

kaynak: bigpara.com