Ana Sayfa Ekonomi Kiþi Baþýna Gelir 10 bin dolarý Geçti!

Kiþi Baþýna Gelir 10 bin dolarý Geçti!

Türkiye ekonomisi 2010 yýlýnda beklentilerin üzerinde bir performans sergileyince ekonomik büyüklük 1 trilyon lirayý aþtý.
 
Milli gelir ise 15 bin 138 liraya yükseldi. Dolar bazýnda 10 bin 79 dolara yükselen bu rakam kriz öncesine yaklaþtý.TÜRKÝYE ekonomisi geçen yýlki büyüme performansý ile beklentilerin bile üzerine çýkarken, sahip olduðu ekonomik büyüklükte 1 trilyon lirayý aþtý.

‘Tarihi seviye’

Son çeyrekteki performansla Türkiye, 2010 yýlýnda sabit fiyatlarla yüzde 8.9 büyüme kaydedince, gayri safi yurtiçi hasýla da cari fiyatlarla 1 trilyon 105 milyar 101 milyon liraya (735 milyar 828 milyon dolar) çýktý. Bu seviye Devlet Bakaný Ali Babacan’ýn da belirttiði gibi Türkiye için ‘tarihi seviye’ oldu. Bu rakam 2009 yýlýnda 616.8 milyar dolar, 2008 yýlýnda da 742.1 milyar dolar düzeyindeydi.

Milli gelir 10 bin dolarý aþtý

Bu geliþmelerin sonucunda geçen yýlýn verileri ile Türkiye’de kiþi baþýna GSYH deðeri cari fiyatlarla 15 bin 138 lira oldu. Yani kiþi baþýna düþen milli gelir dolar cinsinden 10 bin 79 dolara yükselerek, kriz öncesi döneme yaklaþtý.

SÝZÝN KÝÞÝ BAÞI GELÝRÝNÝZ 10 BÝN DOLARI AÞTI MI? GÖREÞLERÝNÝZÝ BELÝRTMEK ÝÇÝN TIKLAYIN

1489 liramýz daha oldu

Kriz öncesinde 2008 yýlýnda kiþi baþýna milli gelir, 10 bin 440 dolar iken, 2009 yýlýnda 8 bin 590 dolara gerilemiþti. Bu durumda Türk vatandaþlarý, geçen yýl ortalama 1489 dolar zenginleþti.

1 trilyon dolar

Gayrisafi yurtiçi hasýlasý ile büyüklüðü 1 trilyon lirayý aþan ekonomide ulaþýlmak istenen psikolojik sýnýr ise 1 trilyon dolar. Ak Parti seçim bilgirgesini henüz açýklamasa da Baþbakan Erdoðan, geçtiðimiz günlerde 2023 hedeflerini açýklarken, bazý ipuçlarý vermiþti. Erdoðan’ýn dile getirdiði hedeflerden biri de GSMH’nin 2014 yýlýnda 1 trilyon dolar olmasýydý.

2023’te 25 bin dolar

Baþbakan Tayyip Erdoðan’ýn telaffuz ettiði rakamlardan biri de, Cumhuriyet’in 100’üncü yýlýnda yani 2023 yýlýnda kiþi baþýna milli gelirin 25 bin dolar olacaðý. Milli gelir hedeflerinin gerçekçi olduðunu vurgulayan Erdoðan bu konuda, “6 yýlda 3 katýn üzerinde artan milli gelir, 12 yýlda pekala 3 kat artabilir ve 2 trilyon dolara ulaþabilir” görüþünü dile getirmiþti.

Büyümenin motoru özel sektör ve iç tüketim

TÜRKÝYE’yi dünya sýralamasýnda zirveye taþýyan büyümenin ana motoru özel sektör yatýrýmlarý ve iç tüketim oldu. Sektörlerdeki büyüme oranlarýnýn yaný sýra, özel sektör yatýrýmlarýnda görülen artýþ da dikkat çekti. 2010 yýlýnýn dikkat çekici bazý verileri þöyle oldu:

Kriz nedeniyle nedeniyle 2009 yýlýnda yüzde 17.7 gerileyen özel sektör yatýrýmlarý, 2010’da cari fiyatlarla yüzde 31.1 arttý ve 164 milyar 321 milyon liraya yükseldi. Kamu yatýrýmlarý ise yýlýn genelinde yüzde 20.4 artýþla 42 milyar 558 milyon lira oldu. Böylece özel sektör yatýrýmlarýnýn toplam GSYH harcamalarý içindeki payý yüzde 14.9’a yükseldi.

Yýlýn son çeyreðinde özel sektörün makine teçhizat yatýrýmlarý yüzde 61.1 artýþla 32 milyar 28 milyon liraya ulaþtý. Yýlýn genelinde ise özel sektörün makine ve teçhizat alýmlarý yüzde 35.3 oranýnda artýþla 108 milyar 826 milyon lira oldu.

Mal ve hizmet ihracatý yýllýk yüzde 4.9 artarak 233 milyar 77 milyon lira oldu. Mal ve hizmet ithalatý ise yüzde 26.4 artýþla 294 milyar 32 milyon lirayý aþtý.

Kamunun mal ve hizmet alýmý yüzde 9.2 artýþla 70 milyar liraya yükselirken, inþaat harcamalarý yüzde 24.1 artýþla 36 milyar 132 milyon lira oldu.

Devlet harcamalarý içinde maaþ ücret ödemelerindeki artýþ 2010 yýlýnda bir önceki yýla göre yüzde 15.2 artýþla 87 milyar 344 milyon liraya ulaþtý. Devletin nihai tüketim harcamalarý ise bu dönemde yüzde 12.4 artarak 157 milyar 451 milyon lirayý buldu.

Ekonomi seçim öncesi hükümete avantaj verdi

ABD’nin ekonomi çevrelerinin gazetesi Wall Street Journal (WSJ), Türk ekonomisinin 2010 yýlýnýn son çeyreðinde yüzde 9’dan fazla büyüyerek, “seçimlerde hükümete avantaj verdiðini yazdý. Gazetenin internet sayfasýnda yer alan haberde, bugün açýklanan büyüme rakamlarýnýn beklentilerin ötesine geçtiði, Türkiye ekonomisinin 2010 yýlý son çeyreðinde yüzde 9.2 oranýnda büyüyerek pazarlarda beklenen 7.4 oranýný fazlasýyla geride býraktýðý belirtildi. Güçlü büyüme rakamlarýnýn, 12 Haziran’daki seçimlerde 3’üncü kez seçilmek isteyen hükümete avantaj verdiði kaydedilen haberde, Ak Parti’nin büyük oranda ekonomideki baþarýsý nedeniyle seçimleri kazanmasýnýn beklendiði ifade edildi.

kaynak: Hürriyet gazetesi