Ana Sayfa Görüşler Kaymakam’dan Dayak Yiyen Doktor Anlattý

Kaymakam’dan Dayak Yiyen Doktor Anlattý

Dr.Bahar Tekin, Kaymakam hakkýnda yasal haklarýný kullanacaðýný belirtti. Kaymakam Gürbüz ise, kadýn doktora vurmadýðýný belirterek, “Üzerine yürüdüm ama o beni görünce ayaðý kalkýp yere düþtü. Yerdeyken bana tekmeyle vurdu. Asýl darp edilen benim” dedi.

Kocaköy’de aile hekimi olarak görev yapan Dr. 27 yaþýndaki Bahar Tekin, Pazar günü saðlýk ocaðýnda acil doktoru olarak görev yaptýðý sýrada, yatalak bir hastanýn evine gitmediði gerekçesiyle ilçe kaymakamý Muhammed Gürbüz tarafýndan tartaklandýðýný öne sürdü. Bugün kaymakam hakkýnda yasal soruþturma baþlatýlmasý için Diyarbakýr adliyesine gelen Dr. Tekin, yaþadýklarýný þöyle anlattý:

“1.5 yýllýk doktorum. Kocaköy Ýlçesi’nde 1 ay önce aile hekimi olarak göreve baþladým. Dün pazar günü saðlýk ocaðýnda acilde görevliyken, yatalak bir hasta yakýný ocaða gelerek evine gitmemi istedi. Ben de acilde görevli olduðumu, hasta muayenelerinin devam ettiðini söyledim. Ancak buna raðmen hasta yakýný, Kaymakamla görüþtüðünü ve hastasýna bakmak üzere evine gitmem konusunda ýsrarcý oldu. Ancak görev yerimi terk edemeyeceðimi, terk etmem halinde suç iþleyeceðimi söyledikten sonra adam ocaktan ayrýldý. Bir süre sonra hasta muayenesi bittikten sonra yine de ambulansa talimat verdim, hastaya bakmak üzere evine gitmeye karar verdim. Dýþarý çýktýðýmda ’Kaymakam geliyor’ dediler. Kaymakam, gelir gelmez bana vurmaya baþladý ve ’Sen bittin, seni açýða aldým’ diyerek dövmeye devam etti. Hem hakaret etti, hem de darp etti.” 

Diyarbakýr Adliyesi’ne gelerek yaþadýðý durumu Cumhuriyet Savcýsý’na anlattýðýný dile getiren Dr. Tekin sözlerini þöyle sürdürdü:

“Ýlçenin mülki idare amiri olduðu için prosedürün uygulanmasý gerekiyormuþ. Þimdi avukatýmla konuþacaðým. Kaymakam, beni döverken ayaklarýmla onun darbelerini engellemeye çalýþtýðým için, hakkýmda kendisini darp ettiðim gerekçesiyle dava açmýþ. Güya ben bir kadýn olarak, iri cüseli erkek bir kaymakamý darp etmiþim. Kim inanýr buna Allah aþkýna. Þimdi avukatýmla görüþeceðim ve davamdan asla vazgeçmeyeceðim. Bir kadýn olarak, erkek bir amirden hem hakeret yedim, hem dayak yedim. Kadýna yönelik þiddetin tartýþýldýðý bir dönemde yaþadýklarým yüzünden psikolojim bozuldu.”

Dr. Tekin daha sonra avukatý aracýlýðýyla suç duyurusunda bulundu.

KAYMAKAM: ASIL DARP EDÝLEN BENÝM

Kocaköy Kaymakamý Muhammed Gürbüz, bir  kadýn doktoru hastanýn evine gitmediði için darbettiðine iliþkin iddianýn gerçeði  yansýtmadýðýný belirtti.

Gürbüz, Kocaköy Saðlýk Ocaðýnda görevli  doktor Bahar Tekin’in ölüm kalým savaþý veren bir hastanýn týbbi müdahalede  bulunmak için evine gitmeyerek, görevini kötüye kullandýðýný savundu.

Görevini kötüye kullandýðý gerekçesi ile doktor hakkýnda suç duyurusunda  bulunduðunu ardýndan açýða alýndýðýný anlatan Gürbüz, Tekin’in de kendisi ile  ilgili suç duyurusunda bulunduðunu öðrendiðini kaydetti.

Gürbüz, þunlarý söyledi:

“Kaymakamlýk Yazý Ýþleri Müdürü olarak görev yapan arkadaþýmý bir  programý bildirmek için aradým. Kendisi, babasýnýn durumunun aðýr olduðunu,  saðlýk ocaðýndan doktor ve ambulans talep etmelerine karþýlýk bir yanýt  gelmediðini söyledi. Felçli babasýnýn 3 aydýr durumunun aðýr olduðunu biliyorduk.  Aile, ýsrara ve durumu bildirmelerine raðmen doktorun gelmemesine çok tepkiliydi.  Kocaköy Saðlýk Grup Baþkaný Mehmet Ataþ’ý aradým. (Hasta ölüm kalým savaþý  veriyor. Doktor ve ambulans gönderin.) dedim. Ataþ da bana, Saðlýk ocaðýnda görev  yapan 5 doktordan Bahar Tekin’in nöbetçi olduðunu ve Tekin’i hastanýn evine  yönlendirdiðini söyledi.

Ancak sonradan doktorun eve gitmediðini öðrendim. Tekrar  Ataþ’ý aradýðýmda, doktor Tekin’in kendisine gitmeyeceðini söylemiþ. Çaresizlik  içerisinde ilçede baþka doktor da bulunmadýðýndan saðlýk ocaðýna gittim. Yanýmda  korumam ve þoförlüðümü yapan kiþi de vardý. Doktor ellerini kavuþturmuþ  merdivenlerde duruyordu. Yanýna gittim. ‘Orada bir insan ölüyor niye  gitmiyorsunuz?’ diye sordum. ‘Þoför yok.’ dedi. Arkama döndüðümde ambulans  þoförünün orada olduðunu gördüm. Çok sinirlendim. Üzerine doðru yürüdüm, o da  geri doðru yürüdü. ‘Üzerime gelme.’ dedi. Sonra da düþtü ve bana tekme attý. Ben  de ‘siz açýða alýndýnýz’ dedim. Bu doktorun evine gitmediði hasta þu anda  Diyarbakýr Devlet Hastanesindeki yoðun bakým ünitesinde tedavi görüyor. Görevini  yerine getirmeyen doktor hakkýnda suç duyurusunda bulundum.”

Gürbüz, Tekin’in saðlýk ocaðýna 400 metre mesafedeki hastanýn evine  gitmemesinin aðýr bir sorumluluk olduðunu vurgulayarak, hasta yakýnlarýnýn da bu  durum karþýsýnda Tekin hakkýnda hem idari hem de adli yönden þikayette  bulunduðunu belirtti.

Basýnda yer alan “doktoru darp ettiði” yönündeki haberin doðru  olmadýðýný ifade eden Gürbüz, bu haberleri tekzip edeceklerini, uygulanmadýðý  taktirde ilgililer hakkýnda dava açacaklarýný söyledi.

Diyarbakýr Valiliði, iddialarla ilgili inceleme baþlattýðý öðrenildi.

kaynak: Hürriyet gazetesi-Mehmet Türk-Bayram Bulut