Ana Sayfa Görüşler Karar Doktorlar Ýçin Ne Anlama Geliyor

Karar Doktorlar Ýçin Ne Anlama Geliyor

Saðlýk Bakanlýðý’nýn ‘Tam Gün Yasasý’ ile ilgili iþleminin ‘Kamuda görevli hekimlerin muayenehane açamayacaklarýna’ iliþkin bölümünü iptal eden Danýþtay 5. Dairesi, ‘Kamuda görevli hekimlerin özel saðlýk kuruluþlarýnda çalýþmalarýnýn mümkün olmadýðýna’ iliþkin bölümünün iptal istemini ise reddetti.

Daha önce üniversitedeki hekimlerin hem muayene hem de hastanede çalýþabileceðine iliþkin verilen kararýn ardýndan, þimdi de Danýþtay, devlet hastanelerindeki doktorlarýn özel muayene açabileceklerini kararlaþtýrdý. Yargý kararlarýyla hastalarýn yaþadýðý “önce muayenehaneme gel sonra ameliyat ol” sýkýntýsýnýn devam etmesinden endiþe ediliyor.

Saðlýkta dönüþüm programýnýn en önemli ayaðý olan hekimlerin tam gün çalýþma uygulamasý ‘kadük’ kaldý. Meclis’ten geçmesinin ardýndan tabip odalarýnýn ve üniversitedeki hocalarýn tepkisini toplayan yasa, vatandaþ lehine olmaktan çýktý.

Hekimlerin, sadece hastanede hastasýna vakit ayýrmasýný öngören düzenleme, iki kez yargý müdahalesi ardýndan doktorlar özel muayene açmaya devam edecek. Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý hastanelerde çalýþan hekimlerin yüzde 96’sý muayenehanesini kapatýp hastanelere dönmüþ iken oranýn eskiye dönmesinden korkuluyor.

Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Baþkanlýðý, Danýþtay’a baþvurarak, Saðlýk Bakanlýðý’nýn internet sitesinde 16.7.2010 tarihinde yayýmlanan “Tam Gün Kanunu ile Ýlgili Basýn Açýklamasý” ile 5947 sayýlý yasa ve bu yasa hakkýndaki Anayasa Mahkemesi kararýna göre, üniversite öðretim üyeleri dýþýnda kamuda çalýþan tüm doktorlarýn muayenehane açmalarý ve özel saðlýk kuruluþlarýnda çalýþmalarýnýn mümkün olmadýðý ve bu uygulamanýn 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren baþlayacaðýnýn duyurulmasýna iliþkin iþlemin iptalini istemiþti.

Danýþtay 5. Dairesi, “Dava konusu iþlemdeki Anayasa Mahkemesi’nin anýlan kararýndan sonra, üniversite öðretim üyeleri dýþýnda kamuda çalýþan doktorlarýn ‘muayenehane açmalarýnýn mümkün olmadýðý’na iliþkin tespitin hukuka uygun olmadýðý; buna karþýn, kamuda çalýþan hekimlerin ayný zamanda ‘özel saðlýk kuruluþlarýnda çalýþmalarýnýn mümkün olmadýðý’na iliþkin tespitin ise 1219 sayýlý kanunun 12. maddesinin üçüncü fýkrasýndaki kýsýtlama nedeniyle hukuka aykýrý olmadýðý sonucuna varýlmýþtýr. Açýklanan nedenlerle, dava konusu iþlemin, kamuda görevli hekimlerin muayenehane açamayacaklarýna iliþkin bölümünün iptaline, davanýn, kamuda görevli hekimlerin özel saðlýk kuruluþlarýnda çalýþmalarýnýn mümkün olmadýðýna iliþkin bölümünün iptali istemine iliþkin kýsmýnýn ise reddine” karar verildiðini açýkladý.

Davayla ilgili ilk incelemesini yapan Danýþtay Nöbetçi 5. Dairesi, iþlemin yürütmesini durdurmuþtu. Davalý Saðlýk Bakanlýðý ise bu karara itiraz ederek, kararýn kaldýrýlmasýný istemiþti. Ýtirazý görüþen Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kurulu, Saðlýk Bakanlýðý’nýn itirazýný kabul etmiþ ve üniversite öðretim üyeleri dýþýnda kamuda çalýþan tüm doktorlarýn muayenehane açamayacaklarý ve özel saðlýk kuruluþlarýnda çalýþamayacaklarýna iliþkin iþlemi, hukuka uygun bulmuþtu.

“YENÝ DÜZENLEMEYE ÝHTÝYAÇ VAR”

Türk Saðlýk Sen Baþkaný Önder Kahveci, Anayasa Mahkemesi ve Danýþtay’ýn kararýnýn ardýndan Tam Gün Yasasý’nda yaþanan karmaþanýn ortadan kaldýrýlmasý için yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduðunu ifade etti.

Kahveci, “Danýþtay, hangi gerekçeye dayanarak buna karar verdi bilmiyorum. Bana göre kanun arap saçýna döndü. Orasýndan burasýndan mahkemenin kararlarýyla durdu. Saðlýk Bakanlýðý’nýn yeni bir hukuki düzenlemeye ihtiyaç var. Meslek örgütlerinin görüþleri alýnarak bu yeniden çýkarýlmalý. Bu þekilde devam ederse hem hastane ortamýndaki çalýþma barýþýný zedeleyecek, saðlýk hizmetlerinin aksamasýna sebebiyet verecek. Yeniden saðlýklý düzenleme gerekiyor.” deðerlendirmesi yaptý.

Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý hastanelerdeki hekimlerin yüzde 96’sýnýn zaten muayenehanesini döner sermaye gerekçesiyle kapattýðýný vurgulayan Kahveci, yeniden muayene açma ihtimalinin az olduðunu belirtti.

kaynak: Zaman gazetesi