Ana Sayfa Ekonomi Karadeniz`de Petrol Bulundu

Karadeniz`de Petrol Bulundu

TPAO Genel Müdürü Mehmet Uysal, Karadeniz’deki petrol arama çalýþmalarýnýn tüm hýzýyla devam ettiðini belirtirken, Petrobras ortaklýðý ile kazýlan Sinop-1, arkasýndan da Chevron ortaklýðý ile kazýlan Yassýhöyük-1 kuyularýnda ekonomik petrol ve doðalgaz bulgularýnýn elde edilemediðini hatýrlattý.

Daha sonra yüzde 100 TPAO’nun hissesi olan Sürmene-1 kuyusunun delindiðini anýmsatan Uysal, 4 bin 800 metreye gelindiðinde yeraltýndan alýnan numunelerin içerisinde çok güzel petrol emareleri bulunduðunu söyledi. Bu emareler analiz ettirildiðinde Hazar Denizi’nde, Azeri, Çýralý ve Güneþli’deki petrole çok benzeyen, gravitesi yüksek, kalitesi gayet güzel bir petrol olduðunun görüldüðünü kaydeden TPAO Genel Müdürü, þu bilgileri verdi: Ama basýnçlar nedeniyle sondaja devam edemedik. Bin metre daha sondaj yapabilme imkanýmýz var. Þimdi basýnç problemlerini önlemek için yeni aletler, düzenekler ýsmarlandý. Temmuz ayý içerisinde o düzenekler gelecek.

Bu arada Deepwater Champion isimli petrol arama platformu da o zamana kadar Kastamonu’daki sondajýný tamamlamýþ olur. Eðer gemiyle ilgili anlaþma saðlayabilirsek Exxon Mobil ile Sürmene’ye gelip geri kalan kýsmýný tamamlayacaðýz. Bin metreyi delip Türkiye’ye müjdeli haberler vermek isteriz. O bakýmdan biz heyecanlýyýz. Söz konusu bölgedeki rezerv miktarý konusunda bir yorumda bulunmanýn henüz erken olduðunu da belirten Uysal, Küçük parçalar halinde pekçok numune görülebilir ama ekonomik deðildir diye konuþtu.

kaynak: bigpara