Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Kanun ve Kanun Hükmünde Karaname Deðiþikliði

Kanun ve Kanun Hükmünde Karaname Deðiþikliði

 

26 Nisan 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayý : 27916

KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR KANUN

Kanun No. 6225                                                                                                   Kabul Tarihi: 6/4/2011

 

           

 

Tamamý için:

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110426.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110426.htm 


MADDE 8 
 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayýlý Saðlýk Hizmetleri Temel Kanununa aþaðýdaki ek madde eklenmiþtir.

             EK MADDE 10  Herhangi bir tedavi yöntemi veya araçlarýnýn veyahut ruhsat veya izin alýnmýþ olsa dahi ilaç ve terkipleri, geleneksel bitkisel týbbi ürünler ile týbbi cihazlarýn bilimsel araþtýrma amacýyla insanlar üzerinde kullanýlabilmesi için, Saðlýk Bakanlýðýndan izin alýnmasýnýn yanýnda;

             a) Araþtýrmanýn, öncelikle insan dýþý deney ortamýnda veya yeterli sayýda hayvan üzerinde yapýlmýþ olmasý,

           …………………………………………

 MADDE 9  11/4/1928 tarihli ve 1219 sayýlý Tababet ve Þuabatý Sanatlarýnýn Tarzý Ýcrasýna Dair Kanuna aþaðýdaki ek madde eklenmiþtir.

             EK MADDE 13  a) Klinik psikolog; psikoloji veya psikolojik danýþma ve rehberlik lisans eðitimi üzerine klinik ortamlarda gerekli pratik uygulamalarý içeren klinik psikoloji yüksek lisansý veya diðer lisans eðitimleri üzerine psikoloji veya klinik psikoloji yüksek lisansýna ilaveten klinik psikoloji doktorasý yapan saðlýk meslek mensubudur.

            ………………………………………

Uzmanlýk dallarý ve Süreleri:

1- Acil Týp
4 yýl
Ýç Hastalýklarý uzmanlarý için 2 yýl
Genel Cerrahi uzmanlarý için 2 yýl
2- Adli Týp
4 yýl
Patoloji uzmanlarý için 2 yýl
3- Aðýz, Yüz ve Çene Cerrahisi
5 yýl
Kulak-Burun-Boðaz Hastalýklarý uzmanlarý için 2 yýl
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlarý için 2 yýl
4- Aile Hekimliði
3 yýl
 
5- Anatomi
3 yýl
 
6- Anesteziyoloji ve Reanimasyon
4 yýl
 
7- Askeri Saðlýk Hizmetleri *
3 yýl
 
8- Beyin ve Sinir Cerrahisi
5 yýl
 
9- Çocuk Cerrahisi
5 yýl
 
10- Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý
4 yýl
 
11- Çocuk ve Ergen Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý
4 yýl
Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý uzmanlarý için
2 yýl
12- Deri ve Zührevi Hastalýklarý
4 yýl
 
13- Enfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji
5 yýl
Týbbi Mikrobiyoloji uzmaný tabibler için 3 yýl
14- Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon
4 yýl
 
15- Fizyoloji
3 yýl
 
16- Genel Cerrahi
5 yýl
 
17- Göðüs Cerrahisi
5 yýl
Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlarý için 2 yýl
Genel Cerrahi uzmanlarý için 3 yýl
18- Göðüs Hastalýklarý
4 yýl
Ýç Hastalýklarý uzmanlarý için 2 yýl
19- Göz Hastalýklarý
4 yýl
 
20- Halk Saðlýðý
4 yýl
 
21- Hava ve Uzay Hekimliði
3 yýl
 
22- Histoloji ve Embriyoloji
3 yýl
 
23- Ýç Hastalýklarý
4 yýl
 
24- Kadýn Hastalýklarý ve Doðum
4 yýl
 
25- Kalp ve Damar Cerrahisi
5 yýl
Göðüs Cerrahisi uzmanlarý için 3 yýl
Genel Cerrahi uzmanlarý için 3 yýl
26- Kardiyoloji
4 yýl
Ýç Hastalýklarý uzmanlarý için 2 yýl
27- Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý
4 yýl
 
28- Nöroloji
4 yýl
 
29- Nükleer Týp
4 yýl
 
30- Ortopedi ve Travmatoloji
5 yýl
 
31- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
5 yýl
Genel Cerrahi uzmanlarý için 3 yýl
32- Radyasyon Onkolojisi
4 yýl
 
33- Radyoloji
4 yýl
 
34- Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý
4 yýl
 
35- Spor Hekimliði
4 yýl
Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon uzmanlarý için 2 yýl
Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlarý için 2 yýl
36- Sualtý Hekimliði ve Hiperbarik Týp
3 yýl
 
37- Týbbi Biyokimya
4 yýl
 
38- Týbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
3 yýl
 
39- Týbbi Farmakoloji
4 yýl
 
40- Týbbi Genetik
4 yýl
 
41- Týbbi Mikrobiyoloji
4 yýl
Enfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarý için 2 yýl
42- Týbbi Patoloji
4 yýl
 
43- Üroloji
5 yýl
 
 
*Askeri Saðlýk Hizmetleri alanýndaki ana dal uzmanlýðý eðitimi Gülhane Askeri Týp Akademisinde yapýlýr ve Türk Silahlý Kuvvetlerinde geçerli olur.

Yan dallar ……………………………………………………………

Ýhdas edilen kadrolar 10.600 …………………………………..