Ana Sayfa Ekonomi IMF’den Türkiye’ye Kriz Uyarýsý!

IMF’den Türkiye’ye Kriz Uyarýsý!

IMF’nin bahar toplantýlarý ertesinde yayýmladýðý raporda, “Bazý G20 ekonomilerinde kredi patlamasýnýn iþaretleri var. Eðer bunlara doðru politikalarla müdahale edilmezse finansal krize dönüþme riski ve hýzlý ekonomik büyümede sert bir yavaþlama riski söz konusu” ifadesi yer aldý.

BANKACILIK SEKTÖRÜ HÝSSELERÝNÝN FÝYAT BÝLGÝSÝNE ULAÞMAK ÝÇÝN TIKLAYIN

Raporda, Türkiye’nin kredi patlamasýyla karþý karþýya olduðu ve bazý kýrýlganlýklarýnýn bulunduðu belirtilirken, Brezilya için dýþ finansal koþullarýn ve kredi büyümesinin ekonomide aþýrý ýsýnmayý desteklediði, Çin’in ise zorunlu karþýlýklarý artýrma ve diðer nicel sýkýlaþtýrma politikalarý yerine faiz artýrýmlarýna baþvurmasý gerektiði vurgulandý.

IMF’nin raporunda ayrýca, geliþen piyasalarýn para birimlerinin geliþmiþ ülkelerinkine kýyasla deðer kazanmasýnýn gerekliliði de vurgulandý. Raporda, geliþen ekonomiler için en önemli sýkýntýnýn artan sermaye giriþine baðlý aþýrý ýsýnma olduðu vurgulanýrken, buna yönelik politikalarýn hem mali konsolidasyon ve daha yüksek faizi hem de sermaye kontrolleri dahil makro ihtiyati tedbirleri kapsamasý gerektiði vurgulandý.

kaynak: bigpara.com