Ana Sayfa Görüşler Hitlerin Son Silahý Pervitin

Hitlerin Son Silahý Pervitin

Nazi döneminde kullanýlan ilaçlara dair yapýlan araþtýrma sonucunda, daha uzun süre savaþmalarýna yardýmcý olmasý için askerlere birtakým haplar verildiði belirlendi.

Alman ordusunun, savaþ dönemindeki ilaç seçimi, metamfetaminden üretilen Pervitin adlý haptý. 1941’de baþlayan Sovyetler Birliði’ne saldýrý sýrasýnda yüzbinlerce askerin bu haplara baðýmlý hale geldiði belirtiliyor.

Alman ordusu kayýtlarý, 1939 ve 1945 arasýnda askerlere yaklaþýk 200 milyon Pervitin hapý daðýtýldýðýný ortaya koyuyor. Alman Doktorlar Birliði’nin araþtýrmasý, Nazilerin, cephedeki askerler için, toplama kamplarýnda mahkumlar üzerinde test edilmiþ olan, kokain temelli uyarýcý geliþtirdiðini ortaya koydu.

Kriminoloji uzmaný ve Nazilerin uyuþturucu kullanýmýna dair bir kitap yazmýþ olan Wolf Kemper, “Bu, Hitler’in çok uzun süre önce kaybettiði bir savaþý kazanmak amacýyla kullandýðý son gizli silahýydý” diyor.

ÖNCE MAHKUMLAR ÜSTÜNDE DENEMÝÞLER

D-IX kod adlý ilacýn Berlin’in kuzeyindeki Sachsenhausen toplama kampýndaki mahkumlar üzerinde test edildiði belirtiliyor. Ýlaç verilen mahkumlarýn sýrtlarýnda 20 kilogram yükle, dinlenmeden 100 kilometreden fazla yürüyebildiði kaydediliyor.

Planlanan, tüm askerlere bu ilacý vermekti. Bir farmakolojist, “Amaç, sýradan askerleri, denizcileri ve havacýlarý süper kapasiteye sahip robotlara dönüþtürmekti” diyor.

ÝLACIN YARATICISI OTTO RANKE

Týbbi yetkililer, planýn olumsuz yanýnýn ise, çok sayýda askerin çaresizce bu ilaçlara baðýmlý hale gelmesi olduðunu belirtiyor. Berlin Askeri Týp Akademisi’nden doktor Otto Ranke, Pervitin planýnýn arkasýndaki isimdi. Ýlacýn kullanýcýlarda özgüveni ve kendini farkýndalýðý artýrdýðýný bulmuþtu.

Savaþýn en kanlý olduðu doðu cephesinde çok sayýda asker bu ilacý kullandý. Ocak 1942’de 500 askerden oluþan bir grup, -30 derece sýcaklýkta Kýzýl Ordu tarafýndan kuþatýldý.

“-30 DERECEDE KENDÝLERÝNÝ ÝYÝ HÝSSETTÝLER”

Doktor, Pervitin verme kararýný kayýtlarýnda þöyle anlatmýþ: “Kar içinde ölmek üzere yere yýðýlmaya baþladýklarýnda onlara Pervitin vermeye karar verdim. Bir buçuk saat sonra eþ zamanlý olarak daha iyi hissettiklerini bildirmeye baþladýlar. Yeniden yürüyüþe geçtiler, daha ayýk hale geldiler, canlandýlar.”

NAZÝ DENEYLERÝ BÝNLERCE ÝNSAN ÖLDÜRDÜ

Toplama kamplarýndaki mahkumlar, savaþý askerler için daha az riskli hale getirmeyi amaçlayan Nazi doktorlarýnýn korkunç deneylerinin kurbaný oldu.

Dachau ölüm kampýnda, denize inen pilotlarýn uçuþ kýyafetlerini soðuða daha dayanýklý kýlmak için yapýlan deneylerde yüzlerce kiþi buzlu su tanklarýnýn içinde öldü.

Avusturya’da Mauthausen’de mahkumlar, fosfor bombasý yaralanmalarýný tedavi deneyleri sýrasýnda korkunç kimyasal deneylere maruz kaldý. Nazi doktorlarý bazý mahkumlarý adeta kobay olarak kullanýrken, anesteziye bile gerek duymadý.

kaynak:Posta gazetesi