Ana Sayfa Görüşler Hayalet Hasta & Doktor

Hayalet Hasta & Doktor

Ýstanbul’un ‘saðlýðýna’ büyük soruþturma… Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) þikayeti, çýldýrtan dolandýrýcýlýk yöntemlerini ortaya çýkarttý. SGK, son aylarda devlet hastanelerinden gelen saðlýk raporlarýný incelemeye aldý. Usulsüzlükler belirleyen kurum, Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi, Ýstanbul Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Vakýf Gureba Hastanesi ve Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi Kulak-Burun Boðaz personeli ve doktorlarýna yönelik çalýþma baþlattý. Ýncelemede SGK’ya gönderilen belgelerin büyük bir bölümünde sahtecilik tespit edildi. SGK, Fatih Cumhuriyet Baþsavcýlýðý’na baþvurdu, kurumun sahte doktor, hasta ve raporlarla zarara uðratýldýðýný bildirdi. Savcýlýk,  SGK’nýn þikayeti üzerine soruþturma baþlattý.
 

ÖYLE BÝRÝ YOK
SGK’nýn dilekçesinde yer alan kurumlardan biri Türkiye’nin en gözde hastanelerinden Ýstanbul Cerrahpaþa Týp Fakültesi. Ýncelemede Kulak Burun Boðaz Anabilim Dalý’nda görevli Odyometrist  Ý.D.A. isimli þahsýn gerçekte olmadýðý belirlendi. SGK, dilekçesinde kayýt sorgulamada, kurumda çalýþan böyle birinin olmadýðýný tespit etti.
Bir diðer suç  duyurusu Vakýf Gureba Hastanesi yetkilileri ve Kulak Burun Boðaz Anabilim Dalý iþitme laboratuarýnda görevli H.D. hakkýnda. Dilekçede, belgelerde imzasý bulunan H.D. tarafýndan iþitme testi yapýlan 10 hastanýn gerçekte ‘var olmadýðý’ ve SGK’da kayýtlarýnýn bulunmadýðý bilgisi yer aldý. SGK, Ýstanbul Araþtýrma Hastanesi Kulak Burun Boðaz  Anabilim Dalý’nda görev yapan Uzman Dr. Ü.T. ve Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi çalýþaný Operatör Dr. Þ.Ç. hakkýnda da suç duyurusunda bulundu. 2 doktorun toplam 27 hastayý görmeden, muayene etmeden saðlýk kuruluna sevk ettiði bildirildi. SGK, yapýlan sorgulamada bu 27 hastanýn da saðlýk raporu aldýðýna iliþkin kaydýn olmadýðýný belirtti. Doktorlarýn 27 hastayý saðlýk kuruluna sevk ettiði, kuruldan rapor çýkarttýðý ve  SGK’yý dolandýrdýklarý iddia ediliyor.
 

MALÝYET BÜYÜK
SGK, 4 hastanedeki bu görevliler ve doktorlar tarafýndan dolandýrýldýklarýný belirtti, suçlularýn tespitini istedi. Savcýlýk tüm belgeleri ve raporlarý mercek altýna aldý. Vurgunun boyutunun milyonlarca lira olduðu düþünülüyor.

DEVLETÝN ‘BURNU’NDAN GETÝRMÝÞLER!
SGK, dilekçesinde vurgunun nasýl yapýldýðýný belgelerle ortaya koydu. Buna göre 4 saðlýk kuruþununun özellikle ‘Kulak-Burun Boðaz’ bölümlerinde büyük bir yolsuzluðu imza atýlmýþ.

kaynak: Akþam gazetesi-Gülden Kýlýç