Ana Sayfa Ekonomi EÝS Ýlaca Vergi Cezasý

EÝS Ýlaca Vergi Cezasý

EÝS Eczacýbaþý Ýlaç, Sinai ve Finansal Yatýrýmlar Sanayi ve Ticaret A.Þ’ye Maliye Bakanlýðý inceleme elemanlarýnca yapýlan vergi incelemesi sonucunda 2006 ve 2007 yýllarý için 13 milyon 517 bin TL vergi, 20 milyon 276 bin TL vergi ziyai cezasý kesildi. ÝSTANBUL (ANKA) – EÝS Eczacýbaþý Ýlaç, Sinai ve Finansal Yatýrýmlar Sanayi ve Ticaret A.Þ.’ye Maliye Bakanlýðý inceleme elemanlarýnca yapýlan vergi incelemesi sonucunda 2006 ve 2007 yýllarý için 13 milyon 517 bin TL vergi, 20 milyon 276 bin TL vergi ziyai cezasý kesildi.

Eczacýbaþý Ýlaç’tan KAP’a yapýlan açýklamada Maliye Bakanlýðý Hesap Uzmanlarýnýn ilaç sektöründe faaliyette bulunan kuruluþlar nezdinde yaptýðý vergi incelemeleri sonucunda, kuruluþ adýna düzenlenen 2006 ve 2007 yýlýna ait vergi inceleme raporlarý ile baðlantýlý olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafýndan 3 milyon 33 bin TL’lik kýsmý kurumlar, 10 milyon 484 bin TL’si ise geçici vergi olmak üzere toplam 13 milyon 517 bin TL vergi, 20 milyon 276 bin TL vergi ziyai cezasý içeren vergi ihbarnamelerinin tebellüð edildiði bildirildi. Açýklamada, “Söz konusu ihbarnameler hakkýnda; VUK’nun uzlaþma hükümleri kapsamýnda Maliye Bakanlýðý Merkezi Uzlaþma Komisyonu’na baþvurulmasý, önceki yýllara ait lehimize sonuçlanan tarhiyatlarda olduðu þekilde dava açýlmasý ya da 6211 sayýlý Kanun hükümlerinden yararlanýlmasý konusunda deðerlendirmelerimiz devam etmekte olup, yasal süreler içerisinde bu konuda bir karar verilecektir” denildi.

-7 NÝSAN 2010’DA TEBLÝÐ EDÝLEN KARARLARIN SONUCU, KURUM LEHÝNE SONUÇLANDI-

Eczacýbaþý Ýlaç’tan KAP’a yapýlan diðer bir açýklamada ise þu bilgilere yer verildi:
“Kuruluþumuzun 30 Eylül 2010 tarihli kamuya açýkladýðý konsolide mali tablo dipnotlarýnýn 15/c maddesinde; Maliye Bakanlýðý Hesap Uzmanlarýnýn kuruluþumuz adýna düzenlediði 2004 yýlýna ait vergi inceleme raporlarý esas alýnarak Boðaziçi Kurumlar Vergi Dairesi tarafýndan toplam 18 milyon 170 bin TL tutarýndaki vergi ihbarnameleri tebellüð (teslim) edildiði, söz konusu vergi ve cezalar için Vergi Usul Kanunu’nun uzlaþma hükümleri kapsamýnda yapýlan uzlaþma toplantýsýnda uzlaþma vaki olmadýðý için Ýstanbul’daki Vergi Mahkemesi’nde 2 Nisan 2010 tarihinde dava açýldýðý ayrýntýlý olarak açýklanmýþ ve bu süreçle ilgili son durum, 22 Mart 2010 tarihli özel durum açýklamasý ile kamuya duyurulmuþtur. Ýstanbul 10. Vergi Mahkemesince 7 Nisan 2011 tarihinde teblið edilen kararlarýn sonucu, söz konusu davalarýn tamamý, kuruluþumuz lehine sonuçlanmýþtýr.”

kaynak: haberdar.com