Ana Sayfa Ekonomi Enflasyonda ÜFE Þoku!

Enflasyonda ÜFE Þoku!

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Mart ayýnda Tüketici Fiyatlarý Endeksinin (TÜFE) yüzde 0,42, Üretici Fiyatlarý Endeksinin (ÜFE) yüzde 1,22 arttýðýný açýkladý. Mart ayý itibariyle yýllýk enflasyon ise TÜFE’de yüzde 3,99, ÜFE’de yüzde 10,08 oldu.

ÜFE
TÜÝK, Mart 2011 Tüketici Fiyatlarý Endeksi ve Üretici Fiyatlarý Endeksini açýkladý buna göre, 2011 yýlý Mart ayýnda 2003 Temel Yýllý Üretici Fiyatlarý Endeksi’nde bir önceki aya göre 1,22, bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre yüzde 5,40, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 10,08 ve on iki aylýk ortalamalara göre yüzde 9,36 artýþ gerçekleþti
Aylýk deðiþim tarým sektöründe yüzde 0,68, sanayi sektöründe yüzde 1,34 oldu. Tarým sektörü endeksinde, bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre yüzde 5.84, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 10.54 ve on iki aylýk ortalamalara göre yüzde 18,00 artýþ gerçekleþmiþtir. Sanayi sektörü endeksinde ise bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre yüzde 5,31, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 9,98 ve on iki aylýk ortalamalara göre yüzde 7,54 artýþ oldu.
ÜFE sonuçlarý sanayinin alt sektörleri bazýnda deðerlendirildiðinde en yüksek aylýk artýþ yüzde 15,06 ile metal cevheri alt sektöründe gerçekleþti.
Sanayinin üç sektöründen, madencilik ve taþocakçýlýðý sektöründe yüzde 2,62, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,48 artýþ, elektrik, gaz ve su sektöründe yüzde -0,36 düþüþ yaþandý.
Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artýþ gösterdiði alt sektörler, metal cevheri (yüzde 15,06), kok kömürü ve rafine edilmiþ petrol ürünleri imalatý (yüzde 9,08), ham petrol ve doðalgaz çýkarýmý (yüzde 6,88), kaðýt ve kaðýt ürünleri imalatý (yüzde 3,52), tekstil ürünleri imalatý (yüzde 2,94), deri ürünleri imalatý (yüzde 2,62), büro makineleri imalatý (yüzde 2,26), plastik ve kauçuk ürünleri imalatý (yüzde 2,15), kimyasal ürünlerin imalatý (yüzde 1,90) alt sektörleri olarak sýralandý. Buna karþýlýk týbbi, hassas ve optik aletler imalatý (yüzde -1,02), giyim eþyasý imalatý (yüzde -0,89), mobilya imalatý (yüzde -0,82), iletiþim teçhizatý imalatý (yüzde -0,57), elektrik, gaz üretimi ve daðýtýmý (yüzde -0,45) bir ay önceye göre endekslerin en fazla gerilediði alt sektörler oldu.

TÜFE
2011 yýlý Mart ayýnda 2003 Temel Yýllý Tüketici Fiyatlarý Endeksi’nde bir önceki aya göre yüzde 0.42, bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre yüzde 1,57, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 3,99 ve on iki aylýk ortalamalara göre yüzde 7,29 artýþ gerçekleþti.
Ana harcama gruplarý itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artýþ yüzde 1,57 ile ulaþtýrma grubunda oldu. Mart ayýnda endekste yer alan gruplardan çeþitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,17, ev eþyasýnda yüzde 0,94, giyim ve ayakkabýda yüzde 0,77, eðlence ve kültürde yüzde 0,46, lokanta ve otellerde yüzde 0,43, konutta yüzde 0,38, haberleþmede yüzde 0,34, eðitimde yüzde 0,29, saðlýkta yüzde 0,15, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,03 artýþ, gýda ve alkolsüz içeceklerde yüzde -0,41 düþüþ yaþandý.
Bir önceki yýlýn ayný ayýna göre TÜFE’de en yüksek artýþ yüzde 8,01 ile lokanta ve oteller grubunda gerçekleþti. Çeþitli mal ve hizmetler (yüzde 7,86), ulaþtýrma (yüzde 6,91), ev eþyasý (yüzde 6,11), giyim ve ayakkabý (yüzde 5,43), konut (yüzde 4,57), eðitim (yüzde 4,28) artýþýn yüksek olduðu diðer harcama gruplarý oldu.

26 bölge içinde TÜFE’nin aylýk bazda en yüksek artýþ gösterdiði bölge Tekirdað, Edirne, Kýrklareli (yüzde 0,70) oldu. Aralýk ayýna göre en yüksek artýþ Aðrý, Kars, Iðdýr, Ardahan (yüzde 2,40) bölgesinde, geçen yýlýn ayný ayýna göre en yüksek artýþ Erzurum, Erzincan, Bayburt (yüzde 6,28) bölgesinde ve on iki aylýk ortalamalara göre en yüksek artýþ Aðrý, Kars, Iðdýr, Ardahan (yüzde 9,55) bölgesinde gerçekleþti.

kaynak: Habertürk gazetesi