Ana Sayfa Görüşler Elektronik Burunla Nefesten Kanser Teþhisi

Elektronik Burunla Nefesten Kanser Teþhisi

Ýsrail’de nefesten kanseri teþhis edebilen elektronik burun üretildi. Ýsrail Teknoloji Enstitüsü’ndeki araþtýrmacýlar, akciðer, beyin ya da boyun kanseri hastalarýnýn nefesindeki kimyasallarý teþhis edebilecek bir elektronik burun üretti. Ýngiltere’deki Journal of Cancer Research adlý dergide yayýmlanan araþtýrmaya akciðer, baþ ve boyun kanseri bulunan 82 gönüllü katýldý. Gönüllülerden bazýlarýnýn saðlýklý olduðunu söyleyen araþtýrmayý yürüten profesör Hossam Haick, “Baþ ve boyun kanserlerini teþhiste acilen yeni yöntemler bulunmasý gerekiyor. Çünkü bu hastalýklarýn teþhisi oldukça karmaþýk ve özel testler gerektiriyor. Nano Artificial Nose adý verilen cihaz sayesinde ‘nefes testi” ile kanserin teþhis edilebileceðini ortaya koyduk. Ancak nefes testinin hastanelerde hastalýðýn teþhisinde kullanýlabilmesi için üzerinde araþtýrma yapýlmasý gerekiyor” diye konuþtu. Ýngiltere’deki Kanser Araþtýrmasý Kuruluþu’ndan Doktor Lesley Walker ise, elektronik burunun önemli bir buluþ olduðunu belirterek, “Kanserde baþarýlý bir tedavi için, hastalýðýn mümkün olan en kýsa sürede teþhis edilmesi çok önemli” diye konuþtu..

kaynak: Türkiye gazetesi