Ana Sayfa Ekonomi Dünyanýn En Büyük Þirketleri

Dünyanýn En Büyük Þirketleri

Derginin internet sitesinde dünyanýn en büyük 2000 þirketini açýkladýðý Global 2000 araþtýrmasýna göre, dünyanýn en büyük þirketi ABD’den JPMorgan Chase olurken, bu þirketi Ýngiltere’den HSBC takip ediyor. Geçen yýl ikinci sýrada yer alan ABD’den General Electric, bu yýl 3. sýradan listeye girdi.

Geçen sene Royal Dutch Shell ile birlikte listede 8. sýrada yer alan HSBC bu yýl ikinci sýrada, Hollandalý Royal Dutch Shell ise 5. sýrada yer buldu.

Listenin ilk 10 sýrasýnda 4 ABD’li, 2 Çin’li, 1’er Ýngiltere, Hollanda, Brezilya þirketi yer aldý. Global 2000 listesinde ise toplamda ABD’den 536, Japonya’dan 260, Çin’den 121, Kanada’dan 67 ve Hindistan’dan 57 þirket yer alýyor.

Dünyanýn en büyük ilk 10 þirketi, ülkeleri ve piyasa deðerleri þöyle:

– 1. sýrada JPMorgan Chase (ABD – 182,2 milyar dolar)
 
– 2. sýrada HSBC (Ýngiltere – 186,5 milyar dolar)

– 3. sýrada General Electric (ABD – 216,2 milyar dolar)

– 4. sýrada ExxonMobil (ABD – 407,2 milyar dolar)

– 5. sýrada Royal Dutch Shell (Hollanda – 212,9 milyar dolar)

– 6. sýrada PetroChina (Çin – 320,8 milyar dolar)

– 7. sýrada ICBC (Çin – 239,5 milyar dolar)

– 8. sýrada Berkshire Hathaway (ABD – 211 milyar dolar)

– 9. sýrada Petrobras (Brezilya – 238,8 milyar dolar)

– 10. sýrada Citigroup (ABD – 132,8 milyar dolar)

LÝSTEDEKÝ TÜRK ÞÝRKETLERÝ
Forbes Dergisi’nin açýkladýðý Global 2000 listesinde 12 Türk þirketi de yer aldý. Piyasa deðeri 20,1 milyar dolar olan Garanti Bankasý, listede 324. sýrada yer aldý. Geçen sene Garanti Bankasý listede 274. sýrada yer bulmuþtu.

Garanti Bankasý’ný, 14,2 milyar dolar piyasa deðeriyle 329. sýrada yer alan Türkiye Ýþ Bankasý takip etti. Ýþ Bankasýnýn geçen sene listedeki yeri 288 idi.

Koç Holding ise 10,8 milyar dolar piyasa deðeriyle listenin 343. sýrasýnda yer alýyor. Geçen seneki sýralamada Koç Holding 321. sýrada yer alýyordu. Geçen sene listede 1872. sýrada yer alan Doðan Holding bu sene yer bulamadý. Buna karþýlýk Ford Otomotiv Sanayi, 1946. sýradan listeye girdi.

Geçen yýl listeye 1507. sýradan giren Türk Hava Yollarý, bu yýl 1896. sýraya geriledi.

Listeye giren Türk þirketleri ve piyasa deðerleri þöyle:

– 324. sýrada Garanti Bankasý (20,1 milyar dolar)

– 329. sýrada Türkiye Ýþ Bankasý (14,2 milyar dolar)

– 343. sýrada Koç Holdings (10,8 milyar dolar)

– 367. sýrada Akbank (19,8 milyar dolar)

– 459. sýrada Sabancý Holding 9,7 milyar dolar)

– 630. sýrada Halkbank (9,8 milyar dolar)

– 674. sýrada Türk Telekom (15,2 milyar dolar)

– 753. sýrada Vakýfbank (6,1 milyar dolar)

– 770. sýrada Turkcell (12,4 milyar dolar)

– 1222. sýrada Enka (7,7 milyar dolar)

– 1896. sýrada Türk Hava Yollarý (2,9 milyar dolar)

– 1946. sýrada Ford Otomotiv Sanayi (3 milyar dolar)

Forbes