Ana Sayfa Görüşler Doktor Ne Demek Tüccar mý Demek

Doktor Ne Demek Tüccar mý Demek

PERFORMANS sistemini eleþtiren Hacettepe Üniversitesi asistan doktorlarý, greve hazýrlanýrken, ilginç bir klip hazýrladý. Athena’nýn “Holigan” þarkýsýný “Doktor ne demek tüccar mý demek” sözleriyle yeniden uyarlayan doktorlarýn klibi Facebook’ta izlenme rekorlarý kýrýyor.

Klipte bir doktor hastasýnýn önüne çalar saat koyarak muayene ediyor, performans sistemi nedeniyle saat çalýnca muayene sona eriyor. Grup Athena’nýn þarkýsýna söz yazan Türk Tabipleri Birliði üyesi ve kendilerine “Grup Band” ismini veren doktorlarýn güldüren þarkýsý þöyle:

Þarkýnýn sözleri

“Kalbimizden kopuyor bu þarký sana – Sanmasýnlar Ýþimiz para ve pulla – Puan ve performansla ölçülmez asla – Hiçbir zaman pes etmedik bu davamýzda / Nöbeti boyunca bir saat yattý – Gecelik kan alýrken hepatit kaptý – Delikanlý doktor ayaða kalktý – Grevini yaptý ve hakkýný aldý / Asistanlýk bitti uzmanlýk çaktý – Sýnava girdiðinde gözünü açtý – Gözünü bir kapadý zorunluda aþtý – Saðlýksýz ocaklarda ömrü karardý / Doktor lazým mý – Doktor nerede – Doktor geldi mi – Doktor / Doktor ne demek -Doktor ne demek – Performansla çalýþan tüccar mý demek.”

Ýzlenme rekoru kýrdý

Grubun solisti Oðuzhan Karcý Ankara Hürriyet’e yaptýðý açýklamada, performans sisteminin doktorlarý tüccar, hastayý müþteri yerine koyduðunu belirterek, “Biz üç dakikada bir hasta bakmak istemiyoruz. Çünkü hastalarýmýzýn saðlýðý bizim için çok önemli. 19-20 Nisan’da toplu greve gidiyoruz. Amacýmýz hastalarý maðdur etmek deðil. Aciller ve ameliyathaneler hizmet vermeye devam edecek. Klibimiz Facebook’ta izlenme rekorlarý kýrýyor. 24 saat içinde 10 bin kez paylaþýldý, 30 bine yakýn izlendi.”

Kaynak: hürriyet gazetesi-Meltem Özgenç

dinlemek için týklayýnýz: http://www.youtube.com/watch?v=fnHS25mJTdQ