Ana Sayfa Görüşler Doktor Kusurlu Bulundu

Doktor Kusurlu Bulundu

Ýzmir Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Mehmet Özkan, Saðlýk Bakanlýðý Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý’nca ameliyatlarý yapan Opr. Dr. Gökhan Kerci’ye disiplin cezasý verildiðini söyledi. Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý’nýn verdiði raporda, doktorun kusuru bulunduðunu belirten Özkan, ameliyat iþlemlerinin baþlangýcýyla sonu arasýndaki sürecin bir noktasýnda bir probleme veya zafiyete baðlý olarak enfeksiyon geliþtiðinin rapor edildiðini söyledi.

Raporda, ameliyatlarda kullanýlan solüsyonlara dair bir tespitin bulunmadýðýný anlatan Özkan, “Arkadaþýmýz disiplin cezasý aldý. Disiplin cezasýndan baþka idari yönden görevine iade edildi ama baþka bir hastaneye atanacak. Adli boyut ise devam ediyor.” açýklamasýnda bulundu.

Dr. Suat Seren Göðüs Hastalýklarý Hastanesi’nde ayný zamanda baþhekim yardýmcýsý olan Opr. Dr. Gökhan Kerci’nin 10 Ocak’ta katarak ameliyatý yaptýðý 8 hasta, ameliyat sonrasýnda enfeksiyon nedeniyle görme kaybý yaþamýþtý. Saðlýk Bakaný Recep Akdað’ýn talimatýyla Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý’nca müfettiþ görevlendirilerek soruþturma baþlatýlmýþtý

kaynak: Zaman gazetesi