Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Depremle Savaþ Derneði Kurucusunu Kaybetti

Depremle Savaþ Derneði Kurucusunu Kaybetti

Istanbul depremi sonrasýnda depreme karþý korunmada mücadelesi ve bilimsel katkýlarýyla dikkat çeken Istanbul Universitesi Ýnþaat Fakültesi Yapý Anabilimdalý Prof. Dr. Seyit Ali KAPLAN 23 Nisan 2011 tarihinde tedavi gördüðü Istanbul Týp Fakültesi Hastanesinde aramýzdan ayrýldý.

Ingiltere Southamton Üniversitesi, ve Edinburg Üniversitesinde birçok proje ve araþtýrmada yer aldýktan sonra çalýþmalarýna Türkiye’de devam eden Prof. Dr. Seyit Ali KAPLAN, en son Istanbul Üniversitesi Ýnþaat Fakültesi Yapý Anabilimdalýnda çalýþmalarýna devam etmekteydi.

Uluslararasý sayýsýz bilimsel araþtýrma ve yayýnlarý olmakla birlikte deprem konusunda da birçok kitap ve makalesi bulunmaktadýr.

Geliþtirmiþ olduðu yeni statik hesaplama tekniði ile binalarýn depreme karþý daha güvenli yapýlmasýný ortaya koyan ve bu alanda yetiþtirdiði sayýsýz inþaat mühendisi ile de birçok katký saðlamýþtýr.

Evli ve iki çocuk babasý Prof. Dr. Seyit Ali KAPLAN 25 Nisan öðlen Zincirlikuyu Mezarlýðýnda defnedilecektir.

Özgeçmiþi