Ana Sayfa Görüşler Daha Az Çalýþan Doktor Daha Ýyi Doktor mudur?

Daha Az Çalýþan Doktor Daha Ýyi Doktor mudur?

ABD’de ve AB ülkelerinde, uzmanlýk eðitimi alan genç doktorlarýn çalýþma saatlerine getirilen kýsýtlamalar ülkeleri ikiye böldü

Bir kesim genç doktorlarýn kýsýtlý saatlerde çalýþmalarýnýn hastaneye daha iyi ve dinlenmiþ hekimler olarak döneceði fikrinde hemfikirken, uzmanlarýn bir kýsmý genç doktorlarýn hastanede daha az vakit geçirmelerinin týbbi uzmanlaþma yolunda aldýklarý eðitim ve hasta bakýmý kalitesinde düþüþ yaratacaðýný savunuyor.

Çalýþma saati düþtü
Ýngiliz Týp Dergisi tartýþmalar üzerine yayýmladýðý bir raporda, genç doktorlarýn daha az çalýþmalarýnýn hasta bakýmý kalitesi üzerinde zannedildiði kadar etkili olmadýðýný ortaya koydu. Raporla ilgili araþtýrmayý yürüten London College Üniversitesi uzmanlarýndan Dr. Ramani Moonesinghe, hasta bakýmýndaki kaliteyi arttýrmanýn yolunun çalýþma saatleriyle oynamaktan geçmediðini, bunun daha karmaþýk bir sorun olduðunu söyledi. ABD’de geçen Eylül ayýnda baþlatýlan bir uygulama ile doktorlarýn haftalýk çalýþma saatleri 80 saat ile kýsýtlandý. Avrupa Birliði ülkelerindeki doktorlar ise 2009’dan beri haftada 52 saat çalýþýyorlar. Bu saatin 2012 ile birlikte 48’e çekilebileceði belirtiliyor.

kaynak: Milliyet