Ana Sayfa Görüşler Çok Para Verirsek Hekimler Çalýþmaz

Çok Para Verirsek Hekimler Çalýþmaz

Hükümetin saðlýk politikalarý nedeniyle sýk sýk karþý karþýya gelen Türk Tabipleri Birliði (TTB) ile Saðlýk Bakaný Recep Akdað dün Mayýs 2009’dan sonraki ilk “yüz yüze” görüþmeyi gerçekleþtirdi. Görüþmede, performans uygulamasýný savunan Akdað, sabit ücretlerin yüksek olmasý durumunda hekimlerin çalýþmayacaðýný belirtti.

TTB Baþkaný Eriþ Bilaloðlu ve beraberindeki heyet dün Bakan Akdað ile görüþtü. Görüþme hakkýnda bilgi veren Bilaloðlu, bakanla zaman zaman telefonla görüþtüklerini ancak “yüz yüze” anlamýnda Mayýs 2009’dan sonraki ilk görüþme olduðunu söyledi. Hekimlerin “iþ güvencesi, can güvencesi, mesleki baðýmsýzlýk ve gelir güvencesi” olmak üzere 4 temel sorunu olduðunu dile getiren Bilaloðlu, bakana bunlarý ifade ettiklerini bildirdi. Saðlýk çalýþanlarýnýn gelirleri ve performans uygulamasýna iliþkin sýkýntýlarý da aktardýklarýný dile getiren Bilaloðlu, þunlarý söyledi: “Sayýn bakan ‘Ben eðer çok para verirsem çalýþmaz millet, çalýþmaya gerek var mý, çalýþmaz insanlar. Bunun için sabit ücreti düþük tutuyoruz. Diðer kýsmý ise çalýþmanýza baðlý. Yani performansa. Çalýþýrsanýz para artar, çalýþmazsanýz artmaz. Performansa baðlý. Örneðin ortalama bir hekimin maaþý 2 bin TL. Bunun üzerine çýkmak performansa, çalýþmaya baðlý’ diyor. Biz bunun bir anlayýþ sorunu olduðunu düþünüyoruz.”

‘9 gün tatil de oluyor’

Bilaloðlu, görüþmede bakana saðlýk çalýþanlarýnýn 19-20 Nisan’da yapacaðý grevi de anýmsattýklarýný söyledi. Bakanýn, “Hastalara zarar gelecek bir faaliyeti uygun görmeyiz” dediðini anlatan Bilaloðlu, bunun üzerine kendilerinin de “9 günlük bayram tatilleri oluyor. 9 günlük tatilde zarar gelmiyor, 2 günde ne olacak?” karþýlýðýný verdiklerini bildirdi. Bilaloðlu, bakanýn 13 Mart’ta yapýlan mitingde saðlýk çalýþanlarýndan daha çok bazý sol partilerin üyelerinin bulunduðunu söylediðini de belirtti.

Kaynak: Cumhuriyet hazetesi-Mustafa Çakýr