Ana Sayfa Ekonomi Cari Açýkta Þok Artýþ

Cari Açýkta Þok Artýþ

Türkiye’nin Cari Ýþlemler hesabý, Þubat ayýnda 6 milyar 127 milyon dolar açýk verdi.

Merkez Bankasý tarafýndan bugün açýklanan, 2011 yýlý Þubat ayýna iliþkin ödemeler dengesi verilerine göre, 2010 yýlýnýn Þubat ayýnda 2 milyar 703 milyon dolar açýk veren cari iþlemler hesabýnda, bu yýlýn ayný ayýnda yüzde 126,7 artýþla 6 milyar 127 milyon dolar açýk meydana geldi.

Cari iþlemler açýðýnýn artmasýnda dýþ ticaret açýðýndaki artýþ etkili old

 

kaynak: bigpara.com