Ana Sayfa Görüşler Bütün Kamu Çalýþanlarý Ayný Hakký Ýsterse

Bütün Kamu Çalýþanlarý Ayný Hakký Ýsterse

TAM Gün Yasasý’nýn bir bölümü Danýþtay’dan döndü.
Bir bölümü ama önemli bir bölümü.
Kamuda çalýþan hekimler, mesai saatleri dýþýnda özel hastanelerde çalýþamayacaklar ama muayenehane açma hakkýna sahip olacaklar.
Danýþtay böyle karar verdi.
Bu nasýl bir karar anlamak mümkün deðil.
Doktorlara saygým sonsuz. Yaptýklarý görevin kutsallýðý tartýþýlmaz.
Ama mantýðým, aklým, havsalam Danýþtay’ýn kararýný anlamakta zorlanýyor.
Daha doðrusu anlayamýyorum.
Þimdi birkaç örnekle bakalým.
Polis de bir kamu görevlisi deðil mi?
Þöyle düþünün. Evinize hýrsýz girmiþ. Karakola gidiyorsunuz, þikâyetçi oluyorsunuz. Ýfade veriyorsunuz. Hýrsýzýn yakalanmasýný istiyorsunuz.
Ýfadenizi alan polis size þöyle diyor: “Karakolda iþ yoðunluðu malum. Hýrsýzýnýzýn yakalanmasý burada en az altý ay sürer. Belki yakalanmaz bile. Ama benim özel dedektiflik bürom var. Mesaiden sonra özel dedektiflik büroma gelin, sizin hýrsýzýnýzý iki gün içinde yakalayalým.”
Siz de hýrsýzýnýzý daha çabuk yakalatmak üzere akþamüzeri polisin mesaiden sonra çalýþtýðý özel dedektiflik bürosuna gidiyorsunuz. Ücrette anlaþýyorsunuz ve hýrsýzýnýz iki gün içinde yakalanýyor.
Sizce bu olacak iþ mi?
Kamu görevi mantýðýna uygun mu?
Örnekleri çoðaltmak mümkün.
Mesai bitiminde özel bürosunda avukatlýk yapan hâkim, tahsilat yapan icra memuru, aklýnýza ne gelirse. Tüm kamu çalýþanlarýnýn mesai sonrasý kendi iþleriyle ilgili bir büro açtýklarýný düþünsenize.
Uygun buluyorsanýz diyecek bir þeyim yok.
Ama böyle bir durumda kamu kurumlarý müþteri bulma yerine vitrine dönüþmez mi?
Bu yazdýklarýmýn bazý hekimleri kýzdýracaðýný biliyorum.
Ama benim gözümde durum bu.
Oysa Saðlýk Bakanlýðý, “Ýsterseniz özelde çalýþýn, isterseniz kamuda. Ama birini seçin” diyor.
Kamuda çalýþmayanýn doktorluk lisansýný iptal ederim falan da demiyor.
Bu basit seçimi yapmak yerine kýyamet koparmak niye anlamýyorum.
Doktorluðuna güvenen borazancýbaþý olur.
Sadece bir tercihle.

kaynak:Habertürk-Fatih Altaylý