Ana Sayfa Görüşler Biz Para Düþkünü Deðiliz

Biz Para Düþkünü Deðiliz

Konya Tabip Odasý, “Hekimlik ve Geleceði” konulu yaptýðý açýklamada saðlýkta yaþanan sorunlara dikkat çekti. Konya Tabip Odasý Baþkaný Prof. Dr. Faruk Aksoy, son yýllarda hekimlik mesleðinde çok yoðun deðiþimler ve tartýþmalarýn meydana geldiðini belirterek, mecburi hizmetten týp eðitimine birçok sorunu dile getirdi. Mecburi hizmetin çaðdýþý olarak nitelenmesine raðmen uygulanmaya devam ettiðini aktaran Prof. Dr. Faruk Aksoy, “Mecburi hizmet konusunda diðer mesleklere uygulananlara benzer hizmet anlayýþý getirilebilinir. Þuan 77 týp fakültesi var. Fakat ancak yarýsýnda eðitim verilmektedir. Týp fakültesi olmayan ve komþu bulunmayan il kalmadý. Sayý olarak dünyada 12. sýradayýz. Buna baþarý diyemeyiz. Yeterli eðitim kadrosu olmadan týp fakültesi açýlmamalý. Ayrýca týp fakültelerinin döner sermaye kaynaklarýnýn kullanýmý konusunda yeni düzenlemelere de gidilmeli. Eðitim ve araþtýrma hastanelerinin sayýsý da 61’e çýkarýldý. Fakültelere aktarýlmayan kaynaklar ve nitelikli eðitimi kadrosu bu hastanelere aktarýldý” dedi.
Türkiye’de pratisyen hekim sayýsýnýn uzman hekimlere göre az olduðunu da dile getiren Aksoy, bu nedenle ihtisas kadrolarýný azaldýðýný bu durumun ileriki yýllarda hekim kadrosunun niteliðinde ve branþlarýnda eksikliðin görüleceðini bildirdi. Böyle bir durum karþýsýnda fakültelerin temel bilimler bölümlerinin kapanabileceði uyarýsýnda da bulunan Aksoy, “Bunun anlamý ülke kaynaklarýnýn israfýdýr. Saðlýk kampüslerinin bu iþi doldurmasý düþünülüyorsa týp fakültelerine ileride ihtiyaç kalmayacak demektir. Diðer yandan aile hekimliði 6 yýldýr yürütülüyor fakat henüz ortada bir kanun yoktur. Bu durum iller arasýnda farklýlýklarý doðurmaktadýr. Aile hekimliðinin doðru tanýmý bile yapýlmamýþtýr. Zorunlu meslek sigortasýnýn tamamý aile hekimlerine ödetilmektedir. Buradaki amaç kamu görevlisi olduklarýný beyan ederek tabip odalarýna üyeliklerini engellemek, STK’lardan uzaklaþtýrmaktýr. Saðlýk Bakanlýðý, aile hekimlerine brüt ödediði rakamlarý sýkça telaffuz ederek hekimleri para düþkünü göstermektedir. Oysa hekimlik mesleði bugün güvencesi olmayan, emeklilikte veya hastalýkta geçinemeyecek olan, yarýný belirsiz, riskli bir meslek grubudur” diye konuþtu. Týbbi kötü Uygulamaya Ýliþkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasý Kanunu çýkartýlmasýna raðmen Malpraktis Kanununun çýkartýlmadýðýný, komplikasyon ve malpraktis arasýnda hekimlerin nasýl bir sanatý icra edeceðini düþünülmediðini dile getiren Aksoy, son yýllarda hekimlere karþý artan þiddet olaylarý nedeniyle bu konunun düzeltilmesi gerektiðine dikkat çekti. “Performansa dayalý sistem nedeniyle bakýlan hasta ve ameliyat sayýsýnýn artmasý saðlýk problemlerini çözmede en etkin yol olmamýþtýr” diyen Aksoy, þöyle konuþtu: “Bu durum hekimler arasýnda çalýþma barýþý ve hizmet kalitesini bozmuþtur. Bakýlan hasta sayýsýnýn artmasý önümüzdeki yýllarda ülkemiz için mali ve insani açýdan yýkýma sebep olacak, kanser ve kronik hastalarýn toplumdan arýndýrýlmasý yolunda faydasý olmamýþtýr. Kimi zaman bunun kötü kullanýmý söz konusudur.”

kaynak:merhabahaber.com