Ana Sayfa Görüşler Biyobenzer Ýlaç Pazarý SWOT(GZFT) Analizi

Biyobenzer Ýlaç Pazarý SWOT(GZFT) Analizi

Biyobenzer ilaçlar, kanýtlanmýþ güvenlik ve etkililiði olan biyoteknolojik ürünün asýl sahibinin baþarýsýndan faydalanmak isteyen küçük biyoteknoloji þirketleri için çekici bir fýrsat olarak karþýmýza çýkýyor. Bununla birlikte, biyobenzer ilaçlar, biyobenzer ilaç üreticilerinin bazý ek riskler alarak ürünlerini fiyatý dýþýnda da farklýlaþtýrmadýðý takdirde, sürekli bir satýþ baþarýsý sunmuyor.
Biyobenzer pazarýn Güçlü yanlar (G), Zayýf yanlar (Z), Fýrsatlar (F) ve Tehlikeler (T) analizi aþaðýdadýr.

GÜÇLÜ YANLAR

Daha düþük maliyet yapýsý

Fiyat, orijinal ilaç ve biyobenzer ilaç arasýndaki anahtar fark olabilir, o yüzden biyobenzer ilaç üreticileri fiyat yapýlandýrmalarýný erken geliþtirme aþamalarýndan pazarlamaya kadar bu argümana göre düzenlemelilerdir. Sonuçtaki bu fark, her ürünün araþtýrma ve geliþtirme baþlangýç noktalarýna baðlýdýr. Ýcat eden endüstri, araþtýrma yönelimli ortamdadýr; yatýrýlan her dolar için kesin bir karþýlýk yoktur çünkü araþtýrma hedefi uygulamaya uygun olmayabilir. Diðer taraftan biyobenzer endüstrisi ise, yatýrýlan her dolarýn yapýlabilirliði kanýtlanmýþ ürüne yatýrýldýðý geliþim yönelimli ortamdadýr.
Geliþtirme, yeni ilaç araþtýrmaktan daha çok hesaplanabilir bir risktir

Biyobenzer ürün geliþtirmede olduðu gibi, bir ürünün uzun yýllar geliþtirme, üretim ve market tecrübesi olan bir referansý olmasý, yeni bir ilaç araþtýrmanýn getirdiðinden çok daha hesap edilebilir risklere ve karþýlýklara sahiptir. Kýsa dönem mali hedeflerin önemli olduðu bir zamanda, bir riskin hesaplanabilirliði büyük önemdedir. Biyobenzer ilaçlarýn riskleri ve kazançlarýnýn hesaplanabilirliðinin yeni ilaç araþtýrmaya göre daha yüksek olmasý dolayýsýyla, biyobenzer endüstrisi yatýrýmcýya çok daha çekici bir seçenek olarak görünür. Endüstrinin yeterli sermayelendirmeye eriþimi olacaðýný tahmin ediyoruz.
Biyobenzerler artýk realite durumundadýr

Biyobenzerlerin Avrupa’da 2006’da ilk olarak çýkmasýndan beri, endüstrinin yeni çýkan bu ilaç sýnýfýna bakýþý deðiþti. Baþlangýçta benzerlik fikrinin yeni bir ilaç sýnýfýnýn ortaya çýkmasýna yol açabilip açamayacaðý tartýþýlýrken, bugünlerde tartýþmanýn konusu biyobenzerlerin nasýl ve ne zaman ilacýn mucidinin kazancýný tehdit edeceði haline gelmiþtir.  Endüstri hala kendini kabul ettirme ve kurulum aþamasýnda; Avrupa’daki en geliþmiþ düzenleyici ortamýn olduðu yerlerde bile, pazarda sadece bir avuç biyobenzer ilaç bulunmakta. Bununla birlikte, araþtýrýcý firmalarýn yakýn gelecekte biyoteknolojik ilaçlardaki patent artýþlarý, pazarda biyobenzer ilaçlarý sürekli olarak yönlendirecektir.

ZAYIF YANLAR

Doktorlar Camiasýnda Güvenilirlik Eksikliði

Avrupa’da ilk biyobenzerler onayý sadece 4 yýl önce aldýlar, 2006’da ABD’deki biyobenzer düzenlemeleri hala belirsizdir. Genel olarak, sýký denetlenen batý pazarlarýnda, biyobenzerler için klinik deneyler en iyi ihtimalle birkaç yýlla sýnýrlýdýr. Bu sýnýrlý deneyim, uzun deneyimleri olan orijinal ilacýn tam zýttýdýr.

Ýlaç yazma kararý, ve otomatik ikame mekanizmalarýnýn yokluðunda ayrýca satýn alma kararý, genelde tedavi eden týbbi doktor tarafýndan alýnýr. Biyobenzerlerin etkinlik ve güvenilirlik konusunda kendisini olumlu yönde farklýlaþtýramamasý yüzünden, avantajlý fiyat argümaný –ki doktor bundan tek kuruþ almýyor – biyobenzerlerin klinik deneyim eksikliði dezavantajýný karþýlamýyor. O yüzden, saðlýk cemiyeti biyobenzerler hakkýnda saðlýklý bir þekilde þüphecilik yapýyor.

Ben, bu þüpheciliðin biraz fazla olduðunu düþünüyorum. Finox’ta biz, doktorlara güvenilirlik olgusunu söylediklerimizle deðil, pazar için iyi saðlam bir ilaç piyasaya sürmemizle verebileceðimizi düþünüyoruz. Ýlaç geliþtirme düzenlemeleri genelde yoruma açýktýr – kýsaca, kolaya kaçabilir (eninde sonunda daha riskli olan) ya da zor yolu seçerek kendinizi sýnayabilirsiniz. Biz, biyobenzer ilaçlarýmýzla ilgili ulaþmak istediðimiz özellikleri ne kadar ulaþýlmaz belirlersek, ürünlerimiz için o kadar güvenilirlik yarattýðýmýza ve o kadar satýþ potansiyeline ulaþacaðýmýza inanýrýz. Eðer bir þirket biyobenzer ilaç geliþtirirken biraz daha ileriye giderse, bize göre harcanan ekstra zaman ve para pazarlama masraflarýndan tasarrufu saðlar.

Doktorlarýn ilgisini erken safhalarda çekmek ve bu ilgiyi onlardan mükemmel bir ürün sunma adýna kendi görüþlerini isteyerek devam ettirmek tavsiye edilir. Bu görüþler daha sonra hedef ürün profili oluþturmak için kullanýlmalýdýr. Her ne kadar biyobenzerler için dar bir farklýlaþma alaný olsa da, bu sýnýrlý alan orijinal ilaca göre hastanýn ve doktorun ihtiyaçlarýna daha fazla eðilen bir ürün geliþtirerek doldurulmalýdýr. Biyobenzerin geliþimi ve onaylanmasý için bir sürü para harcadýktan sonra, pazara girerken güvenilirlik engelini aþmak baþka ek yatýrýmlar gerektiriyor. Küçük bir þirket için, bunu yapmak biraz zor olabilir. Küçük geliþtirme-odaklý þirketler arasýnda ve daha büyük ilaç þirketleri arasýnda birçok tipte ortaklýk olacaðýný bekliyorum; ikinci olarak bahsettiðim, yaygýn ürün aðý ve markalarýyla ürünün Pazar eriþimi ve güvenilirlik saðlamaktan sorumlu olacaktýr.

Politika geliþtirenler arasýnda güvenilirliðinin az olmasý

Avrupa Týp Derneði (The European Medicines Agency – EMA), biyobenzer ile orijinal ilaç arasýnda klinik ve klinik olmayan karþýlaþtýrma verileri yanýnda tekrarlanan kullanýmlar sonrasýnda birbirleriyle deðiþtirilebilme ve immunojenesite deðerlendirmelerine ihtiyaç duyuyor. Bununla birlikte, eczanede otomatik deðiþim hala bir pazar realitesi deðil. Biyobenzerlerin klinik deneyleri þimdiki kadar sýnýrlý olduðu sürece, politika geliþtirenlerin otomatik deðiþimi teþvik etmesi gibi bir olay gerçekleþmez. Otomatik deðiþimin biyobenzer pazarý için iki etkisi vardýr: birincisi, bu, araþtýrýcý endüstrinin biyobenzerlerle benzer olmadýklarý mitini devam ettirmesini saðlayan, kendi kendini doðrulayan bir argümandýr; ikincisi, bu, biyobenzerlerin pazara girmesi için baþka bir engel daha oluþturur.
Bir endüstri olarak güvenilirliðinin az olmasý

Biyobenzer endüstrisi, uzun dönem yaþayabilirliðini hala kanýtlayamamýþ, büyüyen bir endüstridir. O halde, biyobenzerlerin arz tarafýný hala müþterileri ve düzenleyicileri deðerli bir ortak olduklarýna ikna etmeleri için uzun bir yolu var. Bir endüstri olarak güvenilirliðinin az olmasý, ayný zamanda biyobenzerlerin pazarý menfaat sahipleriyle olan etkileþimlerinde de gücünü azaltýyor. Bir pazar ve onun endüstrisi ne kadar sýký düzenleniyorsa, politika düzenlemelerini kendi lehine çevirmek için menfaat sahipleriyle lobi yapmak o kadar önemli hale geliyor. Biyobenzer endüstrisinin daha iyi bir güvenilirlik yaratmak konusunda kendine has bir ilgisi var, çünkü bu, politik kararlarýn kendi lehlerine sonuçlanmasý konusunda daha fazla etki yapmalarýný saðlayacaktýr.

Kaynak: PharmExec